:

Hur många dör av metanol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många dör av metanol?
  2. Vad är det för skillnad på alkaner alkoholer?
  3. Är alkoholer vattenlösliga?
  4. Vad har alkohol och fetter gemensamt?
  5. Vad skiljer alkener från alkyner?

Hur många dör av metanol?

Sexton personer i Norge har förgiftats av träsprit. För fyra av dem är tillståndet allvarligt. Redan i små doser kan metanol orsaka blindhet och leda till döden.

Vad är det för skillnad på alkaner alkoholer?

Bindningarna mellan molekylerna är starkare i alkoholer än i alkanerna. Det betyder att alkoholer får högre kokpunkter. De fyra första alkanerna är gaser vid rumstemperatur. Men till och med den minsta alkoholen - metanol- är i vätskeform.

Är alkoholer vattenlösliga?

Etanol är vattenlöslig i alla blandningsförhållanden. Den vattenlösliga delen är OH-gruppen som bildar vätebindning till vatten. Den icke vattenlösliga kolvätekedjan med två kolatomer är för kort för att påverka lösligheten i vatten. Som lösningsmedel kan man dock se skillnad på etanol och metanol.

Vad har alkohol och fetter gemensamt?

Egenskaper och användning OH-gruppen liknar vattenmolekyler (man säger att både OH-gruppen och vattenmolekylerna är polära) och ger därför liknande egenskaper som de hos vatten. Kolväteskedjan däremot påminner inte alls om vattenmolekyler, utan har mer gemensamt med vanliga kolväten och fetter.

Vad skiljer alkener från alkyner?

Alkaner som man har lagt till en eller flera dubbelbindningar mellan två kolatomer till kallas alkener och sådana som har fått en eller flera trippelbindningar kallas alkyner.