:

Hur mycket får författare per lånad bok?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får författare per lånad bok?
  2. Vad betalar bibliotek?
  3. Vem bestämmer över biblioteket?
  4. När får man biblioteksersättning?
  5. Hur får man biblioteksersättning?
  6. Vilka har särskild biblioteksersättning?
  7. Vem äger biblioteket?
  8. När kommer biblioteksersättningen 2021?
  9. Var länge den mest utlånade författaren på svenska bibliotek?

Hur mycket får författare per lånad bok?

I år är jag en av de 4200 författare som får biblioteksersättning. Sveriges författarfond räknar med att fördela 58 miljoner mellan de författare vars pappersböcker totalt har lånats ut mer än 2000 gånger under ett kalenderår. Varje lånad bok genererar 96 öre till författaren.

Vad betalar bibliotek?

Vårt svenska system med biblioteksersättning infördes 1954 och innebär att staten ger upphovsmän en ersättning baserad på utlån av deras verk från biblioteken. De som får ersättning är författare, översättare, fotografer och tecknare. För varje hemlån betalar staten 1 krona och 32 öre.

Vem bestämmer över biblioteket?

Bibliotekslagen. Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014, och sätter ramarna för verksamheten vid landets offentligt finansierade bibliotek.

När får man biblioteksersättning?

Biblioteksersättningens storlek bestäms genom att det totala antalet utlån av svenska originalverk och verk i svensk översättning multipliceras med ett visst grundbelopp. Biblioteksersättningens grundbelopp höjs nu från 2021 års ersättning på 1 krona och 92 öre till 2 kronor för 2022 och 2 kronor och 4 öre för 2023.

Hur får man biblioteksersättning?

Är det fler än tre upphovsmän till ett verk, betalas ingen individuell ersättning ut. Det finns också kriterier för när ersättning ska betalas ut. För att sin biblioteksersättning utbetald måste ersättningen överstiga motsvarande 2 000 lån för ett originalverk. Det innebär att miniminivån för 20 kronor.

Vilka har särskild biblioteksersättning?

Särskild biblioteksersättning kan tilldelas upphovsman som uteslutande eller huvudsakligen är yrkesverksam som författare, översättare eller bokillustratör och som övertygat i sin litterära verksamhet, både med hänsyn till litterär kvalitet och till verksamhetens omfattning.

Vem äger biblioteket?

Allmänt finansierade bibliotek Ett allmänt bibliotek är ett bibliotek, finansierat av statliga eller kommunala skattemedel, dit allmänheten äger tillträde och där boklån oftast kan genomföras utan kostnad för låntagaren.

När kommer biblioteksersättningen 2021?

De senaste förhandlingarna slutfördes i juni 2021 och avsåg grundbeloppet för år 20; parterna enades då om ett grundbelopp på 2 kr (en höjning med åtta öre) för år 2022 och ytterligare fyra öres höjning till 2 kr och 4 öre för år 2023. Detta ger en sammanlagd biblioteksersättning på 184,8 milj.

Var länge den mest utlånade författaren på svenska bibliotek?

Bland de översatta romanerna har vi en blandning av feelgood och spänning när vi listar de mest utlånade böckerna. Jojo Moyes nya roman, i översättning av Helen Ljungmark, tog hem förstaplatsen. Moyes hade totalt 115 000 utlån.