:

Vad kan förstärka respektive försvaga effekten av ett läkemedel och vilka risker finns med det?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan förstärka respektive försvaga effekten av ett läkemedel och vilka risker finns med det?
 2. Vilka kan konsekvenserna bli om man inte följer Läkemedelsordinationen?
 3. Hur kan man veta om ett läkemedel ligger bakom patientens besvär?
 4. Vilken vilka listor innehåller den information du behöver för att kunna ge läkemedel på ett säkert sätt det finns flera rätta svar?
 5. Vad säger författningarna om delegering?

Vad kan förstärka respektive försvaga effekten av ett läkemedel och vilka risker finns med det?

Många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar hur läkemedel tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen. Ofta blir resultatet att läkemedel dröjer kvar längre i kroppen. Detta kan i sin tur medföra att de får en förlängd verkan och att halter byggs upp till skadligt höga nivåer.

Vilka kan konsekvenserna bli om man inte följer Läkemedelsordinationen?

Läkemedelsbehandling som inte följs upp kan orsaka lidande och ohälsa hos den äldre patienten. Om inte patienten är följsam sin läkemedelsordination kan det innebära en ökad risk för interaktion av läkemedel, utebliven behandlingseffekt och biverkningar.

Hur kan man veta om ett läkemedel ligger bakom patientens besvär?

 • Läkemedelsbiverkningar.
 • Bakgrund.
 • Förekomst av misstänkta biverkningar.
 • Frekvens av biverkningar för ett specifikt läkemedel.
 • Indelning av biverkningar.
 • Typ A-biverkningar (A från engelskans augmented)
 • Typ B-biverkningar (B från engelskans bizarre)
 • Diagnostik.

Vilken vilka listor innehåller den information du behöver för att kunna ge läkemedel på ett säkert sätt det finns flera rätta svar?

Ordinationen ska innehålla information om läkemedelsnamn (preparatnamn) eller aktiv substans, läkemedelsform (beredningsform), styrka, administreringssätt, indikation, kontraindikationer samt dosering, maxdos och antal tillfällen som läkemedel får ges till en patient utan att en läkare kontaktas.

Vad säger författningarna om delegering?

I Patientsäkerhetslagen står också att den som är hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan, men bara om det är förenligt med kravet på en god och säker vård.