:

Vad är Tillitsstyrning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Tillitsstyrning?
  2. Vilka gängse normer och förväntningar finns i samhället på en manlig och en kvinnlig ledare?
  3. Vad är New Public Management skolan?
  4. Vad är det för skillnad mellan kön och könsroller?
  5. Vilka normer har vi i samhället?

Vad är Tillitsstyrning?

SKR är positiv till tillit i styrningskedjan och de sju vägledande principerna som är viktiga delar i en styrning. Allt tar sin utgångspunkt i brukarna och medborgarna - om deras behov, upplevelser och kunskap. Genom tillit skapas ökat handlingsutrymme för medarbetarna.

Vilka gängse normer och förväntningar finns i samhället på en manlig och en kvinnlig ledare?

Normer för hur män respektive kvinnor förväntas bete sig skiljer sig åt genom manliga och kvinnliga könsroller. Däremot har medarbetarna egna erfarenheter av chefer som motbevisar normerna och talar för att män och kvinnor inte beter sig på olika sett på grund av sitt kön.

Vad är New Public Management skolan?

NPM, New public management, är ett samlingsbegrepp för de styrreformer som förändrat svensk offentlig förvaltning de senaste 30 åren. Det utvecklades från början som en modell för att effektivisera användningen av befintliga resurser.

Vad är det för skillnad mellan kön och könsroller?

Könsroller – eller genusroller – syftar socialt och kulturellt kopplade skillnader mellan könen. De kan relatera till beteenden och värderingar, normer och föreställningar, resurser, makt och prestige.

Vilka normer har vi i samhället?

I många fall kan normer vara något positivt, t ex skapa ordning. Ett exempel är att vi står i kö till kassan i mataffären. Andra normer, t ex de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt, genom att de leder till dåligt bemötande eller diskriminering för de som inte passar in i normen.