:

På vilket sätt kan en arbetstagare få en tvist med sin arbetsgivare prövad?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt kan en arbetstagare få en tvist med sin arbetsgivare prövad?
  2. Hur fungerar arbetsrätten?
  3. Kan en arbetsgivare sänka lönen?
  4. Vad kan bli följden om en arbetsgivare sagt upp en arbetstagare utan saklig grund?
  5. Vad är arbetslagstiftning?
  6. Vad innebär det att en lag är Semidispositiv?
  7. Är det värt att gå ner i lön?
  8. Får man behålla lönen vid omplacering?
  9. Vad är det för skillnad mellan uppsägning och avsked?

På vilket sätt kan en arbetstagare få en tvist med sin arbetsgivare prövad?

Förhandling och medling Det är det vanligaste sättet att lösa en tvist på svensk arbetsmarknad. Regler om förhandlingar finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i olika kollektivavtal. En möjlighet som blir allt vanligare är att använda medling som ett sätt att lösa konflikten.

Hur fungerar arbetsrätten?

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Här finns en lista över vissa lagar inom arbetsrätten. Vissa regler i lagarna kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal , till exempel reglerna om arbetstid. Sådana regler kallas för dispositiva.

Kan en arbetsgivare sänka lönen?

Avtal som ingåtts är bindande, oavsett om det gäller ditt eget arbetsavtal eller ett kollektivavtal som reglerar anställningen. Arbetsgivaren kan således inte ensidigt ändra anställningsvillkoren, utan ändringar i anställningsvillkoren ska göras i samförstånd.

Vad kan bli följden om en arbetsgivare sagt upp en arbetstagare utan saklig grund?

Avskedande är en allvarlig åtgärd som får stora konsekvenser för både arbetsgivaren och medarbetaren, bland annat eftersom ett avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan, utan uppsägningstid.

Vad är arbetslagstiftning?

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Vad innebär det att en lag är Semidispositiv?

En lag som kan avtalas bort eller inskränkas genom vissa förutbestämda sätt. Semidispositivitet kan även gälla enskilda bestämmelser.

Är det värt att gå ner i lön?

Men att faktiskt gå ned i lön för att få ett annat jobb är en väldigt dålig idé och får konsekvenser för hela karriären. Ta istället reda vad du har för förhandlingsläge och agera därefter. Att gå ned i lön för att komma vidare i yrkeslivet kan verka som en rimlig uppoffring när man kört fast på en arbetsplats.

Får man behålla lönen vid omplacering?

– Ja, men arbetsgivaren ska i första hand försöka omplacera till en så likartad tjänst som möjligt – om det inte finns – till en ledig befattning som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Las ger dig inget skydd för att behålla din befattning, lön eller andra villkor. Den skyddar dig från uppsägning.

Vad är det för skillnad mellan uppsägning och avsked?

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid avsked måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.