:

Kan man köpa mark av kommunen?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man köpa mark av kommunen?
  2. Har kommunen rätt att gå in på min tomt?
  3. Hur nära kommunens mark får man bygga?
  4. Hur mycket kostar 100 kvadratmeter mark?
  5. Vad betalar kommunen för mark?
  6. Vad menas med parkmark?

Kan man köpa mark av kommunen?

Kommunen har rätt att lösa in mark för allmän platsmark eller utbyggnad av kommunal social service (till exempel skola, äldrevård). Det ska ske till för ändamålet marknadsmässigt pris, men även förväntningsvärdet ska räknas in och därefter ska ett påslag göras med 25 % enligt expropriationslagen.

Har kommunen rätt att gå in på min tomt?

Kommunen får gå in på tomten för att fullgöra sina uppgifter i att ta fram kartor för samhällets behov enligt plan- och bygglagen samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

Hur nära kommunens mark får man bygga?

Reglering i PBL att bygglovsprövning ska ske vid närmare placering än 4,5 meter till allmän plats som är park eller natur. Reglering i PBL att kommunen kan lämna medgivande vid närmare placering mot park och natur.

Hur mycket kostar 100 kvadratmeter mark?

Utifrån vår prisdata kan vi se att de allra flesta betalar mellan 1.500 kr och 8.000 kr per kvadratmeter för utförandet av markarbetet. Det är emellertid svårt att estimera kostnaderna för markarbete eftersom detta i huvudsak styrs av markförhållandena på tomten – samt hur djupt det behöver grävas, såklart.

Vad betalar kommunen för mark?

Ersättning. Om kommunen använder sig av sin lösenrätt ska ersättningen bestämmas enligt expropriationslagen. Detta innebär att ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärde och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av att marken löses in.

Vad menas med parkmark?

Mark som i detaljplan är utmärkt som "parkmark" kan inte styckas av och inte bebyggas. Syftet med ”allmän platsmark/parkmark” är att skapa och säkra gemensamma grönområden och strövområden i närområdet runt de privatägda tomterna.