:

Vilka gaser orsakar surt regn?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka gaser orsakar surt regn?
  2. Vilket pH har surt regn?
  3. Vilka gaser bidrar till försurning?
  4. Vad händer med ekologiska system då det regnar surt regn?
  5. Hur påverkar försurningen sjöar och skogar?

Vilka gaser orsakar surt regn?

Svavel från kol och olja ger surt regn Fossila bränslen innehåller en mindre mängd svavel. I samband med förbränning frigörs svavel i form av svaveldioxid (SO2). Om rökgaserna inte renas sprids svaveldioxid till atmosfären där den omvandlas till svavelsyra, vilket sänker pH-värdet.

Vilket pH har surt regn?

Om pH dock understiger 5,6 talar man om surt regn. pH-sänkningen beror till största delen på de starka syrorna svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra (HNO3). Dessa bildas i sin tur från svaveldioxid och kväveoxider, som vi dagligen släpper ut till luften vid en rad olika processer.

Vilka gaser bidrar till försurning?

Kväveoxider och svaveldioxid är de två ämnena i avgaserna som försurar mest. En stor del av dessa ämnen sprids över stora ytor med vindarna. Det kraftigaste sura nedfallet i Sverige drabbar de nederbördsrika delarna av västra Götaland.

Vad händer med ekologiska system då det regnar surt regn?

Det sura regnet påverkar metallföreningar i marken. En del som är giftiga metalljoner frigörs och en del nödvändiga för växtligheten försvinner ner i marken. Växter och djur tar skada. I sjöar påverkas både växter och djur.

Hur påverkar försurningen sjöar och skogar?

De största problemen med försurning är: Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden. Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald. Förstörelse av byggnadsverk och kulturvärden. Giftiga metaller frigörs från mark och sediment.