:

Vad är barns lärprocesser?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är barns lärprocesser?
  2. Vad är en estetisk uttrycksform?
  3. Vilka lärprocesser upplevs barnet vara inne i?
  4. På vilket sätt kan bild och form bidra till människors lärande och växande?
  5. Vilka metoder används i skapande verksamhet?

Vad är barns lärprocesser?

I det här temat visar vi en del av vad estetiska lärprocesser i förskolan kan vara. Barn ska få skapa i förskolan. Måla, sjunga och spela teater. Bild, musik, dans och drama beskrivs i läroplanen som olika former för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar i.

Vad är en estetisk uttrycksform?

Till de estetiska uttrycksformerna räknas musik, bild, formgivning det vill säga trä- och textilslöjd samt gestaltning i form av drama och dans. Dessa ämnen räknas inom skolans värld som de praktiska ämnena, då elever får uttrycka sig genom att skapa.

Vilka lärprocesser upplevs barnet vara inne i?

För att förstå barnens lärprocesser är det viktigt att vi är lyhörda för det barnen kommunicerar både verbalt och kroppsligt. Vårt förhållningssätt utmanar barnen i deras olika teorier för att lärandet ska leda vidare. Vi vill inspirera alla barn i sitt utforskande så att deras nyfikenhet och tankar hålls vid liv.

På vilket sätt kan bild och form bidra till människors lärande och växande?

Med integrering menar vi då att bild och form tillsammans med läsa och skriva bildar en helhet i undervisningen så det skapas mer än en möjlighet att ta till sig och visa sina kunskaper på. Där dessa två arbets- och uttrycksformer samspelar med varandra så lärandet blir mångsidigt och stimulerande för eleverna.

Vilka metoder används i skapande verksamhet?

Genom de skapande ämnena, såsom bild, drama, rytmik, musik och slöjd ges barnen möjlighet att uttrycka sig på fler sätt än bara genom tal och skrift. Skapande verksamhet kan användas som metod eller som enskilda estetiska ämnen.