:

Hur uppstår internationella överenskommelser?

Innehållsförteckning:

 1. Hur uppstår internationella överenskommelser?
 2. Vad regleras i Wienkonventionen?
 3. Vem ingår internationella avtal?
 4. Vilka internationella överenskommelser finns det?
 5. Vad innebär internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter?
 6. Varför kom Genèvekonventionen till?
 7. Vad krävs för att internationella köplagen ska gälla vid försäljning till ett annat land?
 8. Varför finns krigslagar?
 9. Vad är krigets folkrätt?

Hur uppstår internationella överenskommelser?

Rätten att ingå en internationell överenskommelse tillkommer enligt 1974 års regerings- form regeringen. Om en överenskommelse förutsätter att lag ändras eller upphävs eller i övrigt angår ämne i vilket riksdagen beslutar måste riksdagen godkänna överenskommelsen innan tillträdet kan ske.

Vad regleras i Wienkonventionen?

I propositionen föreslås atl riksdagen godkänner Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisafioner eller internationella organisationer sinsemellan. Wienkonvenfiönen den om traktaträtten äger fillämpning på traktater mellan stater.

Vem ingår internationella avtal?

Svenska förvaltningsmyndigheter ingår ett stort antal internatio- nella avtal med stöd av bemyndiganden från regeringen. Ytterst är det den svenska staten som ansvarar för att åtagandena uppfylls. Det är därför väsentligt att Regeringskansliet har överblick över vilka överenskommelser som binder Sverige.

Vilka internationella överenskommelser finns det?

Internationella konventioner och överenskommelser

 • Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
 • Den globala kemikaliestrategin - SAICM.
 • FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning (GHS)
 • Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs)

Vad innebär internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter?

Varför kom Genèvekonventionen till?

Vad krävs för att internationella köplagen ska gälla vid försäljning till ett annat land?

Varför finns krigslagar?

Vad är krigets folkrätt?