:

Varför metaboliseras vissa läkemedel innan de utsöndras från kroppen?

Innehållsförteckning:

  1. Varför metaboliseras vissa läkemedel innan de utsöndras från kroppen?
  2. Vad är en syra bas fälla?
  3. Vilka egenskaper behöver ett läkemedel ha för att utsöndras effektivt via njurarna?
  4. Hur läkemedel bryts ner i kroppen?
  5. Hur absorberas ett läkemedel?
  6. Vad är ackumulering av läkemedel?
  7. Vad kan påverka ett läkemedel absorption?

Varför metaboliseras vissa läkemedel innan de utsöndras från kroppen?

När läkemedlet tas upp i kroppen (absorption), fördelas det via blodet ut i kroppens alla vävnader (distribution). Beroende på läkemedlets kemiska egenskaper, som grad av fettlöslighet och joniseringsgrad vid fysiologiskt pH, varierar affiniteten till olika vävnader.

Vad är en syra bas fälla?

Enligt Arrhenius definitioner är en syra ett ämne som kan avge en positiv vätejon (H+, något slarvigt kallad proton även om andra isotoper av väte också kan bilda joner), medan en bas är en partikel som kan avge en hydroxidjon (OH−). En reaktion mellan de båda är en neutralisation.

Vilka egenskaper behöver ett läkemedel ha för att utsöndras effektivt via njurarna?

Elimination (clearance) Fettlösliga läkemedel tenderar att först metaboliseras till mer vattenlösliga metaboliter innan de utsöndras via njurarna. Mer vattenlösliga substanser utsöndras i högre utsträckning oförändrade direkt via njurarna. Metabolismen i levern påverkas som regel inte vid nedsatt njurfunktion.

Hur läkemedel bryts ner i kroppen?

Ett läkemedels väg genom kroppen Utsöndringen kan ske på två sätt. Dels genom att läkemedlet bryts ner genom metabolism, dels att det utsöndras med urin eller galla till tarmen. Vi har många olika sätt att tillföra läkemedel. Vi talar om det som administrering av läkemedel.

Hur absorberas ett läkemedel?

När du tar läkemedel genom munnen tas det verksamma ämnet ofta upp i blodet via slemhinnorna i magen och tunntarmen eller munhålan. Sedan sprids det i kroppen via blodet och når det ställe där det ska verka.

Vad är ackumulering av läkemedel?

beskriver vad kroppen gör med läkemedlet. beskriver vad läkemedlet gör med kroppen. Högt Vd= stor distributionsvolym → ackumuleras i fettvävnad.

Vad kan påverka ett läkemedel absorption?

Absorption: Upptaget i kroppen beror på läkemedlets beredningsforms kemiska och fysikaliska egenskaper, fysiologiska faktorer (t. ex. pH i mag-tarmkanalen, mag-tarmkanalens rörlighet och första-passage-metabolism, blodflöde vid absorptionsstället) och interaktion med andra läkemedel och födoämnen.