:

Vilka intressenter har företaget och vilket utbyte sker mellan företaget och intressenterna?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka intressenter har företaget och vilket utbyte sker mellan företaget och intressenterna?
 2. Hur påverkas intressenter?
 3. Hur löser man problemet att intressenterna kan ha motstridiga intressen i företaget?
 4. Vilken är den viktigaste intressenter för företaget?
 5. Vad är en Intresseanalys?
 6. Finns det intressenter som är mer värdefulla än andra för ett företag?
 7. Finns det några Intressentersom du kan ha nytta av i projektet berätta om dessa och varför?
 8. Hur gör man en väsentlighetsanalys?
 9. Vilka är sekundära intressenter?
 10. Varför är det viktigt att kartlägga och analysera intressenterna?
 11. Vad är en Projekttriangel?

Vilka intressenter har företaget och vilket utbyte sker mellan företaget och intressenterna?

Externa och interna intressenter

 • Aktieägare - har andelar i företag.
 • Den externa politiska sfären - politiska beslut som påverkar.
 • Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning.
 • Kunder - betalar för varor eller tjänster.
 • Fordringsägare - Exempelvis banker eller andra finansiärer.

Hur påverkas intressenter?

Intressenter är alla som på olika sätt påverkar och påverkas av ditt företags verksamhet, produkter och tjänster. De finns internt på företaget och externt i samhället, i leverantörsled och i kundled. Det är de som avgör ditt företags utveckling och lönsamhet.

Hur löser man problemet att intressenterna kan ha motstridiga intressen i företaget?

Ifrågasätt gärna intressenternas intressen för att hitta ”rotintresset” med frågan ”varför har Intressent-x intresset y?” Upprepa frågan tills den effekt identifierats som intressenten önskar av det föreslagna intresset. Gör likadant med projektets intressen.

Vilken är den viktigaste intressenter för företaget?

Utifrån intervjuerna så framkom det att Svenska företags viktigaste intressenter i rangordning är: Ägarna (aktieägarna), kunder, leverantörer/medarbetare, beslutsfattare/media, studenter/fackförbund.

Vad är en Intresseanalys?

Intressentanalysen är grunden för att veta med vilka du ska få att kommunicera och hur. Det är en avgörande aspekt för att kunna mäta hur bra idén presterar, hur den påverkar intressenterna.

Finns det intressenter som är mer värdefulla än andra för ett företag?

Leverantörerna bidrar med varor, tjänster, kvalitet och service och får för det betalning av företaget. omgivande samhället skapar ett slags mervärde för företaget vilket kan göra företagets intressenter mer villiga att ge bidrag till företagets verksamhet.

Finns det några Intressentersom du kan ha nytta av i projektet berätta om dessa och varför?

Några exempel på interna intressenter kan vara anställda, ägare, eller ledningen i verksamheten. Externa intressenter kan vara aktieägare, leverantörer, kunder, staten, och media. Alla intressenter har någon form av påverkan på projektet eller påverkas av projektet.

Hur gör man en väsentlighetsanalys?

En väsentlighetsanalys kan genomföras i fyra steg.

 1. Identifiera och prioritera de intressenter ... som ska ingå i din analys. ...
 2. Identifiera och prioritera viktiga hållbarhetsaspekter... med hjälp av din lägesanalys och vilka frågor för dina intressenter baserat på dina intressentdialoger. ...
 3. Rangordna... ...
 4. Ta fram en matris ...

Vilka är sekundära intressenter?

Sekundära intressenter är de som har inflytande på eller påverkas av företaget, men som inte är engagerade i transaktioner med det och därför inte är nödvändiga för företagets överlevnad.

Varför är det viktigt att kartlägga och analysera intressenterna?

Genom att analysera vilka intressenter som finns och kategorisera dem i olika intressegrupper får man en bättre bild över vilken information som behöver kommuniceras och vilka grupper som behöver vara med i vilka beslut. Behöver du en djupare analys använder du Mendelows matris som visar både intresse och inflytande.

Vad är en Projekttriangel?

Vad är en projekttriangel? Projekttriangeln består av tre variabler som avgör projektets kvalitet: omfattning, kostnad och tid. Triangeln visar hur de tre variablerna är beroende av varandra – om en av variablerna ändras måste de andra två justeras för att hålla ihop triangeln.