:

I vilka sammanhang används tolkar?

Innehållsförteckning:

 1. I vilka sammanhang används tolkar?
 2. Vad är tolktjänst?
 3. Varför använda tolk?
 4. När tolken tycker till?
 5. Vad innebär det att tolken har absolut tystnadsplikt?
 6. När ska tolk användas?
 7. Får en tolk tolka skriftligt material?
 8. Är tolken korsord?
 9. Vad är syftet med Professioners yrkesetiska regler?
 10. Har en präst absolut tystnadsplikt?

I vilka sammanhang används tolkar?

Rättegångsbalken (1942:740), RB föreskriver att rätten får anlita tolk om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten inte behärskar svenska. När det gäller brottmål ska rätten anlita en tolk. Därtill finns det krav på att den tolk som domstolen använder om möjligt ska vara auktoriserad.

Vad är tolktjänst?

Taltjänst är en tolkservice för dig som har svårt att läsa, skriva eller prata. Taltjänst finns bara i vissa regioner. Där tjänsten finns kan du få följande stöd: Talstöd.

Varför använda tolk?

Tolk används när personer som saknar ett gemensamt språk ska kommunicera med varandra. Genom att förbereda dig kan du som tolkanvändare skapa bra förutsättningar för samtalet. När du ska använda tolk finns det flera saker som är bra att tänka på både före, under och efter samtalet.

När tolken tycker till?

Tolkens känsla för timing är en av förutsättningarna för att ett samtal ska flyta på. Om tolken bryter in med sina återgivningar på ett okänsligt sätt kan samtalet stanna upp och deltagarna känna sig avbrutna.

Vad innebär det att tolken har absolut tystnadsplikt?

Tolken ska alltid komma ihåg syftet med tystnadsplikten, d.v.s. att förhindra den skada som skulle kunna följa av att vissa uppgifter lämnas ut. I rättegångsbalken sägs att i princip var och en som inte är part i målet är skyldig att vittna inför domstol. Denna medborgerliga skyldighet gäller givetvis även som tolk.

När ska tolk användas?

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) framgår: "När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket ska myndigheten vid behov anlita tolk." För hälso- och sjukvården finns dessutom ytterligare en reglering i patientlagen.

Får en tolk tolka skriftligt material?

För att hålla god kvalitet på tolkningen och ge tolken chans att förbereda sig bör skriftligt material som ska föredras tillställas tolken i förväg. Åtminstone bör det alltid finnas ett exemplar av det skriftliga materialet till tolken på plats vid förhandlingen.

Är tolken korsord?

Synonymer till tolk

 • översättare, translator; uttydare, uttolkare, interpret; sagesman, talesman, språkrör. mätdon, mätverktyg.
 • Användarnas bidrag. dragoman.

Vad är syftet med Professioners yrkesetiska regler?

Dessa regler finns till för att information mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt förs över korrekt.

Har en präst absolut tystnadsplikt?

Den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till det kyrkliga ämbetet som präst har tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon har erfarit under bikt eller själavårdande samtal. därvid har erfarit under bikt eller enskild själavård. Denna lag träder i kraft den .