:

Vad menas med att ha ett interkulturellt förhållningssätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med att ha ett interkulturellt förhållningssätt?
 2. Vad menas med interkulturell?
 3. Vilka etiska dilemman kan uppstå när man arbetar med interkulturell pedagogik i förskolan?
 4. Vad är skillnaden mellan interkulturellt och mångkulturellt?
 5. Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt i din roll som lärare och för din undervisning?
 6. Vad är interkulturellt arbete?
 7. Hur du kan arbeta pedagogiskt utifrån en demokratisk värdegrund?
 8. Vad innebär utbildningens interkulturella profil för din framtida yrkesroll tror du?
 9. Vad menas med interkulturell pedagogik enligt langmann?
 10. Vad är skillnaden mellan Interkulturalitet och mångkulturalitet?
 11. Vad kan du göra för att uppnå en framgångsrik interkulturell kommunikation?

Vad menas med att ha ett interkulturellt förhållningssätt?

Interkulturellt förhållningssätt förutsätter perspektivskifte, dialog och samarbete. Skilda erfarenheter och åsiktsskillnader bör inte gömmas undan utan ska synliggöras och användas för att ifrågasätta dominerande tolkningsramar, arbetssätt och normer, poängterar Avery med hänvisning till tidigare forskning.

Vad menas med interkulturell?

Interkulturalitet är ett begrepp som antyder en process, ett gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet, samtidigt som det inbegriper kvalitativa och värdemässiga aspekter på möten mellan olika personer.

Vilka etiska dilemman kan uppstå när man arbetar med interkulturell pedagogik i förskolan?

Förskolan står inför en utmaning där det gäller för pedagogerna att ta tillvara på och lyfta många olika kulturer i verksamheten. Som tidigare har förklarats kan detta dock bli problematiskt eftersom förskollärare ofta saknar en djupare förståelse för kulturella skillnader.

Vad är skillnaden mellan interkulturellt och mångkulturellt?

Ordet interkulturell står här för beskrivningen av hur olika personer interagerar med varandra. Interkulturell står, till skillnad från mångkulturell, för interaktion. Medan mångkulturell beskriver ett tillstånd, så beskrivs interkulturell en handling, en rörelse.

Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt i din roll som lärare och för din undervisning?

Ett interkulturellt förhållningssätt ska innebära att skolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga i verksamheten i syfte att gynna elevernas identitetsutveckling.

Vad är interkulturellt arbete?

Interkulturalitet handlar om ett förhållningssätt som möjliggör interaktion människor emellan, att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till givna normer och fördomar om andra. Att bygga broar mellan såväl människor som kulturer.

Hur du kan arbeta pedagogiskt utifrån en demokratisk värdegrund?

Förskolan och skolans demokratiuppdrag är viktigt för att barn och elever ska få uppleva en trygg skolgång där deras rättigheter blir tillgodosedda. Det är också viktigt för att de ska få förutsättningar för att kunna verka aktivt tillsammans med andra i formandet av ett demokratiskt samhälle.

Vad innebär utbildningens interkulturella profil för din framtida yrkesroll tror du?

Internationaliseringen av samhället ställer höga krav på förmågan att inse värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan måste därför vara öppen för olika uppfattningar och uppmuntra att de kommer fram. Undervisningen i skolan ska ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk.

Vad menas med interkulturell pedagogik enligt langmann?

Den pedagogiska utmaningen, menar Langmann, handlar inte bara om att som lärare tillägna sig de rätta interkulturella kunskaperna och kompetenserna, utan även om att utveckla en interkulturell lyhördhet och omdömesförmåga i den pedagogiska prak- tiken.

Vad är skillnaden mellan Interkulturalitet och mångkulturalitet?

Vi möter ofta begreppen mångkulturalitet och interkulturalitet. Hur ska dessa båda begrepp förstås i förhållande till varandra? Att bedriva en mångkulturell förskola innebär att många olika kulturer finns representerade, interkulturalitet handlar om att alla dessa kulturer får möjlighet att agera tillsammans.

Vad kan du göra för att uppnå en framgångsrik interkulturell kommunikation?

Tystnad och pauser. När två svenskar pratar med varandra är det naturligt att ta pauser, framför allt så att den andra vet när det är hens tur att svara. Med hjälp av tystnad kan även känslor som respekt och ånger kommuniceras.