:

Vad får en revisor i lön?

Innehållsförteckning:

  1. Vad får en revisor i lön?
  2. Kan en revisor sitta i styrelsen?
  3. Vad är en förvaltningsrevision?
  4. Vem kan vara revisor i en förening?
  5. Vad är revisorns roll i en förening?

Vad får en revisor i lön?

Marknadslönen för externa revisorer ligger 2022 mellan 35 000 och 46 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 50 000 kronor och uppåt.

Kan en revisor sitta i styrelsen?

Men det behöver inte vara en medlem. Den revisor som väljs kan också vara en extern revisor, till exempel en revisionsfirma. I många fall är det bättre att en utomstående kunnig person anlitas. Det viktigaste är att personen inte är jävig, alltså inte har några släktband eller andra lojaliteter till någon i styrelsen.

Vad är en förvaltningsrevision?

Förvaltningsrevision kallas den del av en revision som innebär granskning av att styrelsens beslut är formellt riktiga och att styrelsen inte handlar i strid med lagar och instruktioner från stämman och, om det rör sig om en förening, inte strider mot föreskrifter i stadgarna.

Vem kan vara revisor i en förening?

Den som utses till revisor i en ideell förening ska vara myndig, får inte ha en förvaltare eller ha näringsförbud. Personen får inte heller vara försatt i konkurs. De flesta ideella föreningar behöver inte välja en auktoriserad revisor, men om föreningen är större behöver denne vara auktoriserad.

Vad är revisorns roll i en förening?

En revision i en förening innebär alltid att man kontrollerar bokföringen och verifikationerna samt tittar på styrelseprotokollen. Många uppfattar det som att detta är revisorernas enda uppgift. Men föreningens stadgar säger bland annat att revisorerna också skall granska styrelsens förvaltning.