:

Vad är viktiga samhällsfunktioner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är viktiga samhällsfunktioner?
 2. Hur är MSB uppbyggt?
 3. Hur arbetar MSB?
 4. Vilka yrken är samhällsviktiga funktioner?
 5. Vad räknas som Samhällsviktigt yrke?
 6. Vad har MSB för ansvar?
 7. Vad är MSB förkortning för?
 8. Hur arbetar MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?
 9. Vad finns det för olika yrken?
 10. Är lärare samhällsviktig verksamhet?
 11. Vilka är samhällsviktiga?

Vad är viktiga samhällsfunktioner?

Fakta: MSB:s lista med exempel på viktiga samhällsfunktioner Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och människor. Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning.

Hur är MSB uppbyggt?

MSB är en enrådighetsmyndighet, med insynsråd. I en enrådighetsmyndighet leds myndigheten av en myndighetschef, som ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektör, överdirektör samt insynsråd.

Hur arbetar MSB?

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vår roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn.

Vilka yrken är samhällsviktiga funktioner?

Samhällsviktiga arbeten definieras av MSB

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?
 • Identifiera samhällsviktiga arbeten och tjänster.
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg.
 • Militärt försvar.
 • Transporter.
 • Handel, industri och livsmedel.
 • Information och kommunikation.
 • Kommunalteknisk försörjning och energiförsörjning.

Vad räknas som Samhällsviktigt yrke?

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

Vad har MSB för ansvar?

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. MSB företräder det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Vad är MSB förkortning för?

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hur arbetar MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

Vad finns det för olika yrken?

På de 24 branschsidorna finns information och länkar som gäller branschen där ditt drömyrke finns.

 • Administration & ekonomi.
 • Bygg & anläggning.
 • Data & IT.
 • Djursjukvård.
 • Fordon & Transport.
 • Försäljning, inköp & marknad.
 • Hantverk.
 • Hotell, restaurang & turism.

Är lärare samhällsviktig verksamhet?

1) Alla föräldrar och vårdnadshavare med barn i skolåldern uppmuntras att tänka igenom barnets behov av omsorg i fall förskolan eller skolan måste stänga. Om så sker ska vårdnadshavaren tillsammans med arbetsgivaren komma fram till om man tillhör en samhällsviktig verksamhet enligt listan.

Vilka är samhällsviktiga?

På nationell nivå identifierar bevakningsansvariga myndigheter vad som är nationellt samhällsviktigt enligt sitt ansvarsområde samt för sin egen organisation. Det finns ingen utpekad myndighet som är ansvarig för att sammanställa samhällsviktig verksamhet i Sverige.