:

Hur kan Spegeljaget bli negativt eller positivt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan Spegeljaget bli negativt eller positivt?
 2. Vad är ett Interaktionistiskt perspektiv?
 3. Vad är signifikanta symboler?
 4. Vad är symbolisk interaktionism sociologi?
 5. Hur påverkar Spegeljaget dig och andra Hur har det skapat den person du är idag?
 6. Vad är Rollövertagande?
 7. Vad är Rollteori?
 8. Vad är Goffmans dramaturgiska perspektiv?
 9. Vad skiljer icke signifikanta från signifikanta gester enligt Mead?
 10. Vad är symboliskt med den symboliska Interaktionismen?
 11. Vad är symbolisk interaktionism kriminologi?
 12. Vad är Spegeljaget sociologi?
 13. Vad menas med Spegeljaget?
 14. Vad menar Mead med Rollövertagande?
 15. Vad menas med den generaliserade andre?

Hur kan Spegeljaget bli negativt eller positivt?

Teorin om spegeljaget visar på betydelsen av andras spegling för människans självbild. Uppsatsen kommer fram till att kvinnans liv på ett genomgripande sätt har påverkats av att leva i en relation med en man som missbrukar alkohol. Kvinnans självkänsla bröts ned och hon upplevde ett starkt självförakt.

Vad är ett Interaktionistiskt perspektiv?

Det förmedlas i interaktionen och när människor bygger relationer (Trost & Levin, 2010). I det symboliska interaktionistiska perspektivet innebär mänskliga beteenden att man tolkar andra individers beteende och omvandlar detta så att det stämmer överens med de egna föreställningar som man har erfarenhet av.

Vad är signifikanta symboler?

Den signifikanta symbolen förutsätter ett rolltagande där individen tar den andres roll, tolkar meningen i sin egen gest och anpassar sitt beteende utifrån detta.

Vad är symbolisk interaktionism sociologi?

Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt perspektiv, vilket även förekommer inom socialpsykologin till följd av dess mikroorienterade metod. Utifrån perspektivet ses hela samhället som en summa av alla pågående interaktionshändelser.

Hur påverkar Spegeljaget dig och andra Hur har det skapat den person du är idag?

Spegeljag, den bild av sig själv som man ser återspeglad i en annan persons reaktion. Vi speglar oss i den uppfattning som vi tror att andra har om oss. Hur jag tror är deras uppfattning av mig är mitt spegel jag.

Vad är Rollövertagande?

Denna typ av rollövertagande innebär att man har förmåga att anpassa sina handlingar i förhållande till olika objekt redan innan man kommer i kontakt med dem. Man har redan när man får syn på ett objekt en idé om dess gränser, verkan och kraft.

Vad är Rollteori?

Teori som säger att människors beteende i sociala sammanhang kan förklaras som agerande av en serie roller, vilka bestäms av individens uppfattning av andras roller och av egen position och uppgift.

Vad är Goffmans dramaturgiska perspektiv?

I det dramaturgiska perspektivet skriver Goffman att människors sätt att agera mellan varandra är som en teater, mötet som äger rum på ekonomisektor mellan socialsekreterarna och klienterna är som en teater.

Vad skiljer icke signifikanta från signifikanta gester enligt Mead?

Kräver förståelse av stimulus, annars tar interaktionen slut. Signifikanta (mänskliga) och icke-signifikanta gester (djuriska). Vi tar den andres roll innan vi utför handlandet. När vi interagerar överväger och anpassar vi oss utefter hur vi tror att den andra kommer agera.

Vad är symboliskt med den symboliska Interaktionismen?

Symbolisk interaktionism handlar om en processuell syn på mänsklig interaktion. Man är intresserad av händelsekedjor eller tolkningskedjor, dvs. förlopp i mänsklig växelverkan. Definieringen av situationen som interaktionen sker inom är en viktig utgångspunkt inom perspektivet.

Vad är symbolisk interaktionism kriminologi?

Symbolisk interaktionism betonar hur stor påverkan den sociala interaktionen har på människans beteende och att vårt beteende är ett resultat av det som vi tidigare erfarit.

Vad är Spegeljaget sociologi?

Spegeljaget är ett begrepp som går ut på att vi speglar oss i vad vi tror att andra tänker om oss. Vi tar in hur andra beter sig och reagerar mot oss och tolkar oss själva utifrån det. Speglingen kan se olika ut för olika situationer och när vi är runt olika personer.

Vad menas med Spegeljaget?

Vi definierar andra människor och deras avsikter, känslor och tankar genom deras beteende. Det är i och med detta iakttagande av andra människor vi utvecklar ett så kallat spegeljag. Då sätter vi oss in i den andres definitioner av situationen och ser omgivningen och därmed också oss själva ur den andres synvinkel.

Vad menar Mead med Rollövertagande?

Jaget är alltså ett samspel – ett resultat av vår förmåga att vara flera saker eller personer samtidigt, det som Mead kallar attityd eller rollövertagande. Mead betonar att människan har förmåga att samspela med allt i sin omgiv- ning – både människor och ting. Denna förmåga är, enligt honom, ett mänsk- ligt särdrag.

Vad menas med den generaliserade andre?

Det fanns en sociolog vid namn George Herbert Mead, död 1931, som hade en intressant teori om vad han kallade “den generaliserande andre”. Kort sagt gick teorin ut på att “den generaliserande andre” var samhällets samlade normer och förväntningar på roller och beteenden, någonting som vi alla konfronteras med tids nog.