:

Vilka faktorer påverkar hur skolans uppdrag implementeras i den lokala skolverksamheten?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka faktorer påverkar hur skolans uppdrag implementeras i den lokala skolverksamheten?
 2. Vad är ett flippat klassrum?
 3. Vad menas med traditionell undervisning?
 4. Vad är en Närbyråkrat?
 5. Hur ska utvecklingen av kvalitet och likvärdighet i Göteborg Stads förskolor och grundskolor utvärderas?
 6. Vad menas med Situationsstyrt lärande?
 7. Vad innebär upplevelsebaserad undervisning?
 8. Vilka styrmedel för styrningen av skolan finns det?
 9. Hur utformas läroplanen?
 10. Vad säger läroplanen om elevers behov och uppdraget?
 11. Vad betyder Situationsstyrt?
 12. Vilka är fritidshemmet två huvudsakliga syften?

Vilka faktorer påverkar hur skolans uppdrag implementeras i den lokala skolverksamheten?

Genom att förstå hur skolan styrs, kontrolleras, vem som kontrollerar och vem som styr, fördjupas också förståelsen för skolutveckling. Just den förståelsen anser jag vara viktig, för att kunna ge eleverna det bästa förutsättningar både med kvalitativ undervisning men också för att bidra till en väl fungerande skola.

Vad är ett flippat klassrum?

– Flipping classroom är egentligen en tankemodell. Det handlar om att förbereda eleverna på förhand inför en fördjupande diskussion. Filmerna har blivit mest kända men det finns en massa olika sätt att flippa på. Eleverna kan få läsa en text eller fylla i ett frågeformulär, säger Karin Brånebäck.

Vad menas med traditionell undervisning?

I traditionell undervisning sker lärandet, enligt Säljö, när eleverna repeterar och memorerar det lära- ren och läroboken just sagt. Mycket har skett sedan denna modell var den enda som lärarna brukade i sin undervisning.

Vad är en Närbyråkrat?

En närbyråkrat är den tjänsteman som arbetar i direkt kontakt med samhällets medborgare på lokala myndigheter, socialkontor, polisstationer m. fl.

Hur ska utvecklingen av kvalitet och likvärdighet i Göteborg Stads förskolor och grundskolor utvärderas?

Vid en analys och bedömning av kvaliteten mot uppsatta mål behöver därför samtliga dessa egenskaper finnas med. Grundskoleförvaltningens resursfördelningsmodell syftar till att fördela de ekonomiska resurserna till stadens skolor på ett sätt som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Vad menas med Situationsstyrt lärande?

Situationsstyrt lärande att lära i olika situationer beroende på intresse och utifrån vad som händer i den specifika situationen. Att ta tillvara på “här och nu”. Socialt lärande lära tillsammans med andra i sociala situationer, exempelvis genom lek.

Vad innebär upplevelsebaserad undervisning?

Upplevelsebaserat lärande är en metod för lärande som ofta låter delta- garna behandla verkliga problem i en simulerad miljö. Metoden innehåller vanligtvis någon form av problemställning och deltagarna måste samtala, resonera, förhandla och fatta beslut i grupp eller individuellt.

Vilka styrmedel för styrningen av skolan finns det?

Staten använder sig av olika styrmedel som skolans verksamhet regleras och ordnas genom. De olika styrmedlen är ekonomisk styrning, juridisk styrning, ideologisk styrning och styrning genom utvärdering och kontroll (Lundgren, 2005, s. 287).

Hur utformas läroplanen?

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Vad säger läroplanen om elevers behov och uppdraget?

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vad betyder Situationsstyrt?

Situationsstyrt lärande att lära i olika situationer beroende på intresse och utifrån vad som händer i den specifika situationen. Att ta tillvara på “här och nu”. Socialt lärande lära tillsammans med andra i sociala situationer, exempelvis genom lek.

Vilka är fritidshemmet två huvudsakliga syften?

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap (www.skolverket.se, 2011).