:

Hur synen på kunskap lärande och elev formuleras i styrdokumenten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur synen på kunskap lärande och elev formuleras i styrdokumenten?
  2. Hur förhåller sig praktisk kunskap till teoretisk kunskap?
  3. Hur tror du att vår miljö påverkas av våra konsumtionsmönster?
  4. Hur skriver man en pedagogisk grundsyn?
  5. Vad är praktisk och teoretisk kunskap?
  6. Vad påverkar konsumtionen?
  7. Vad menas med masskonsumtion?

Hur synen på kunskap lärande och elev formuleras i styrdokumenten?

Forskarna delade upp elevers synhur kunskap stödjs i tre olika former: stöd från auktoritet, personligt stöd och stöd genom att jämföra olika källor. Stöd från auktoritet kan till exempel innebära att elever tänker att något är sant för att det står i läroboken.

Hur förhåller sig praktisk kunskap till teoretisk kunskap?

Thomas Tempte (1982) definierar praktisk kunskap som en verklig, definitiv, påtaglig och säker kunskap, medan teoretisk kunskap hela tiden är förändringsbar och osäker. Den är inte definitiv och kan aldrig vara slutgiltigt rätt eller fel.

Hur tror du att vår miljö påverkas av våra konsumtionsmönster?

Även om Sverige på flera sätt är ett föredöme i miljöfrågor, är vi svenskar bland de värsta när det gäller att konsumera mer än vad planeten klarar av. Vår överkonsumtion av jordens resurser leder till att skogar huggs ned, vatten förorenas, hav fylls av plast, växt- och djurarter utrotas och växthuseffekten förvärras.

Hur skriver man en pedagogisk grundsyn?

Den pedagogiska grundsynen representeras av de värderingar, uppfattningar och erfa- renheter som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Grundsynen är avgörande för hur du bemöter dina studenter och du förväntas därför beskriva vilka utgångspunkter, mål och ramar som påverkar din lärargärning.

Vad är praktisk och teoretisk kunskap?

Redan Platon och Aristoteles använde sig av kunskapsbegreppet, och här betonades den teoretiska kunskapen med vad Platon benämnde Episteme. Den praktiska kunskapen fick av Aristoteles heta Techne. Idag finns flera begrepp som benämner den praktiska och den teoretiska aspekten av kunskapen.

Vad påverkar konsumtionen?

I Sverige förbrukar vi idag resurser som om vi hade mer än 4 planeter. De senaste åren har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser i Sverige. Men utsläpp som är kopplade till svensk konsumtion av mat, elektronik, kläder och möbler har istället ökat kraftigt.

Vad menas med masskonsumtion?

Masskonsumtionen är en av anledningarna till klimatförändringar och de försämrade villkoren för livet på jorden. Av alla utsläpp från världens konsumtion står de rikaste 10% av jordens befolkning för hälften. Du som läser detta är troligen en av dem. Vi behöver konsumera varor och tjänster för att kunna leva våra liv.