:

Hur avgörs barnets bästa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur avgörs barnets bästa?
  2. Vad är en resultatindikator?
  3. Hur kan ni jobba för att barnets bästa ska komma i första hand?
  4. Vad innebär det att barn är Rättighetsbärare?
  5. Vad är syns på barn på förskolan?

Hur avgörs barnets bästa?

För att bedöma om en prövning av barnets bästa ska göras vid en åtgärd och vilken form denna ska göras i, kan detta flödesschema vara till hjälp. uttrycka sina åsikter i varje beslut som berör dem. Beslutsfattaren ska sedan beakta barnets åsikter i ärendet och lägga vikt vid dessa utifrån barnets ålder och mognad.

Vad är en resultatindikator?

Resultat indikatorer6 är mått som kan användas i bedöm ningen av framgång i förhållande till uppställda mål eller policys. De används när resultat inte kan mätas på ett entydigt sätt. En resultatindikator mäter all tid bara en avgränsad del av ett mål.

Hur kan ni jobba för att barnets bästa ska komma i första hand?

Väg övriga intressen mot barnets bästa Att barnets bästa i första hand beaktas betyder inte att det som är bäst för barn automatiskt ska ha företräde framför andra intressen. Men barnets bästa bör väga mycket tungt, till och med lite tyngre än övriga intressen så att barnets intressen inte tappas bort.

Vad innebär det att barn är Rättighetsbärare?

För att barn ska få sin fulla status som rättighetsbärare måste barnets rätt att bli hörd och att få sina synpunkter beaktade respekteras i alla beslutsprocesser som rör barn, framförallt när det gäller att skydda barn mot våld och övergrepp.

Vad är syns på barn på förskolan?

Barnsynen inom Reggio Emilias filosofi är att pedagogerna ser barnet som kompetenta. Med det menas bland annat att barnet föds Page 6 3 med nyfikenhet att vilja lära sig och utforska, på så vis söka efter kunskap (Dahlberg, Moss & Pence 2001).