:

Hur bildas fenol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bildas fenol?
  2. Vad använder man fenol till?
  3. Vart kan man hitta fenoler i naturen?
  4. Hur farligt är fenol?
  5. Vad är Fenolharts?
  6. Är PVC farligt?

Hur bildas fenol?

Fenol framställs industriellt genom kumenprocessen där man först reagerar bensen (C6H6) och propen (C3H6) i en Friedel-Crafts alkylering för att tillverka kumen (isopropylbensen). Kumen oxideras sen med syrgas vid 130 oC till fenol och aceton (C3H6O).

Vad använder man fenol till?

Fenol används vid tillverkning av hartser I Finland används fenol huvudsakligen som råvara för fenolhartser. Utomlands används fenol dessutom för tillverkning av konstfibrer, färger, parfymer, tvålar, läkemedel, tillsatser för livsmedel, sprängämnen och gummi.

Vart kan man hitta fenoler i naturen?

Naturlig förekomst och bakgrundshalt Fenol kan bildas naturligt i miljön vid nedbrytning av organiskt material. Alkylfenoler är kemiska föreningar bundna till en eller flera fenoler och förekommer inte naturligt i miljön och påvisar därför antropogen påverkan.

Hur farligt är fenol?

Fenol och liknande ämnen är starkt frätande på hud, slemhinnor och ögon. Tas upp via huden. Risk för allvarlig frätskada samt svår allmänpåverkan vid inandning, förtäring samt vid hudexponering. I allvarliga fall risk för blodtrycksfall, medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Vad är Fenolharts?

Tillverkning och användningsområde Duroplasten tillverkades av återvunnen överskottsbomull från Sovjetunionen och fenolharts som var en restprodukt från den östtyska industrin. Det var ett praktiskt sätt att återanvända avfall från industrin som annars skulle kastats bort.

Är PVC farligt?

På grund av PVC:s höga klorinnehåll frigörs dioxiner vid tillverkning, förbränning eller deponering av PVC. Tillverkningen av PVC bidrar till vår exponering för klor, vinylklorid och kvicksilver. Exponering för PVC-damm kan orsaka astma och påverka lungorna.