:

Hur påverkas individen av arbetslöshet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas individen av arbetslöshet?
  2. Vad kan män göra för att bekämpa arbetslöshet?
  3. Vad finns det för möjliga lösningar till problemet med arbetslöshet?
  4. Vad är lösningen till arbetslöshet?
  5. Hur påverkas samhället av ungdomsarbetslöshet?

Hur påverkas individen av arbetslöshet?

Arbetslöshet förknippas med ett flertal negativa aspekter så som familjekonflikter, påverkan på sociala kontakter, ekonomiska svårigheter samt svårigheter för den personliga utvecklingen (Dunn, Wewiorski, & Rogers, 2008). Arbetslöshet korrelerar med försämrad ekonomi liksom färre och försämrade sociala kontakter.

Vad kan män göra för att bekämpa arbetslöshet?

Reformera regelverket för arbetskraftsinvandring så att yrken där det inte råder brist värnas för arbetssökande som redan bor i Sverige. Förbättra möjligheterna för arbetslösa att studera inom den reguljära vuxenutbildningen med aktivitetsstöd. Öka volymerna inom yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning till 30 000.

Vad finns det för möjliga lösningar till problemet med arbetslöshet?

Rätt kompetens, rätt jobb EU uppmuntrar folk att skaffa sig kompetens och att fortbilda sig, ser till att kvalifikationer blir mer jämförbara samt sprider information om efterfrågan på kompetens och anställningar.

Vad är lösningen till arbetslöshet?

Det behövs tydligare krav och bättre möjligheter för kortutbildade att skaffa sig en grundläggande utbildning. Antalet arbetslösa som är utrikes födda eller har kort utbildning fortsätter att öka. Politiken måste medverka till att kollektivavtalsmodellen med så kallade etableringsjobb kommer på plats.

Hur påverkas samhället av ungdomsarbetslöshet?

Trots hög ungdomsarbetslöshet är vägen till arbetsmarknaden inte så lång för de flesta unga. Ungas etablering på arbetsmarknaden har inte senarelagts sedan mitten av 1990-talet.