:

Vad gör nedre luftvägarna?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör nedre luftvägarna?
  2. Vilka delar hör till de nedre luftvägarna?
  3. Vilka delar ingår i de övre luftvägarna?
  4. Var och på vilket sätt sker utbytet av syre och koldioxid i luftvägarna?
  5. Vad kallas det luftrören som förgrenar sig i lungorna?
  6. Vad kallas de två största bronkerna som utgår från luftstrupen?
  7. Vad är Lungkollaps?

Vad gör nedre luftvägarna?

Luftvägarna värmer upp inandningsluften och gör den fuktig för att lungorna inte ska skadas. Luften som vi andas in passerar genom luftvägarna. Till luftvägarna hör näshålan, bihålorna, svalget, struphuvudet, luftstrupen och luftrören.

Vilka delar hör till de nedre luftvägarna?

Till de nedre luftvägarna hör struphuvud (larynx), luftstrupe (trachea) och luftrören (bronchus). De epitelia ytorna av luftvägarna innehåller cilier.

Vilka delar ingår i de övre luftvägarna?

Övre luftvägarna består av näshålan, munhålan och svalget (indelas i epifarynx=nasofarynx, orofarynx och hypofarynx). Stämbanden i larynx utgör gränsen mellan övre och nedre luftvägarna. Associerade till näshålan finns bihålorna som indelas i käkhålor, pannhålor, kilbenshålor och silbensceller.

Var och på vilket sätt sker utbytet av syre och koldioxid i luftvägarna?

Blodet som ska syresättas passerar lungorna genom "lilla kretsloppet". Syrefattigt blod med hög koldioxidhalt pumpas ut från höger hjärtkammare in i lungartären som följer luftrörens förgreningar ut mot lungkapillärerna kring alveolerna. Där avger blodet koldioxiden och tar upp syre från inandningsluften.

Vad kallas det luftrören som förgrenar sig i lungorna?

Bronker, Bronchus, är större luftrör som förgrenar sig från luftstrupens (trachea) nedre ände. Luftstrupen förgrenar sig till en höger- respektive vänsterbronk, där den högra bronken (Bronchus principalis dexter) är kortare och har en lite större diameter än den vänstra (Bronchus principalis sinister).

Vad kallas de två största bronkerna som utgår från luftstrupen?

Bronker och bronkioler När vi börjar komma ner till lungan delar luftstrupen sig till två stora bronker, som via lungporten (carina) löper ner i var sin lunga.

Vad är Lungkollaps?

Vid en lungkollaps har det kommit in luft i lungsäcken, som omger lungan. Då faller själva lungan ihop helt eller delvis och du får svårt att andas. En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv.