:

Vad kan vi använda väte till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan vi använda väte till?
  2. Hur antänds vätgas?
  3. Hur reagerar vätgas med eld?
  4. Hur exploderar vätgas?
  5. Hur transporterar man vätgas?

Vad kan vi använda väte till?

I dag används ”grå” vätgas inom industrin, till exempel för att tillverka ammoniak som sedan kan användas för att göra konstgödsel. Ett annat stort användningsområde är i raffinaderier där tjockolja ”lättas upp” med vätgas och omvandlas till bensin och diesel med hjälp av vätgas.

Hur antänds vätgas?

Vätgas är lätt brännbart. Tillsammans med syre bildas den explosiva knallgas. När gasblandningen antänds blir restprodukten vattenånga och en del andra ämnen, främst kväveföreningar. När vätgas används i en bränslecell avges endast vatten.

Hur reagerar vätgas med eld?

Vätgas reagerar hastigt med luftens syre om den antänds, och bildar vatten. Det är ett sätt att undersöka om en okänd gas är vätgas eller inte. Vi kan använda energin som frigörs i den reaktionen för att driva bränsleceller som ger elektricitet. I framtiden kanske det kan ersätta bensin och batterier i bilar.

Hur exploderar vätgas?

Kan tanken explodera? Vätgas är explosivt när det blandas med syre i ett begränsat utrymme, men tanken innehåller bara vätgas under mycket högt tryck, 700 bar. Tankarna har precis som resten av vätgassystemet konstruerats för att hantera även onormala situationer.

Hur transporterar man vätgas?

Vätgas transporteras främst med last- eller tankbil till användarna. I dag används vätgas främst inom industrin. Men på många håll i världen testas den nu bland annat som fordonsbränsle. En av vätgasens fördelar är att den kan framställas från alla energikällor, såväl förnybara som fossila och kärnkraft.