:

Vad innebär Design för lärande?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär Design för lärande?
  2. Hur kan en lärare använda sig av de didaktiska frågorna för att planera sin undervisning?
  3. Vad är Platsbaserat lärande?
  4. Vad menas med multimodal?
  5. Vad är Udl?
  6. Vad är de didaktiska frågorna?
  7. Vad är Multimodalitet i förskolan?
  8. Vad är multimodala arbetssätt?
  9. Vad är spontan undervisning?

Vad innebär Design för lärande?

Vi kommer här att diskutera lärande och undervisning med fokus på ”design för lärande”. Detta tankesätt fokuserar bland annat på handlingsutrymme, valmöjligheter och hur man som lärare kan få redskap att binda samman alla delar i det komplexa arbetet med att stödja andra att lära sig.

Hur kan en lärare använda sig av de didaktiska frågorna för att planera sin undervisning?

De didaktiska frågorna Den andra frågan varför handlar om att som lärare kunna motivera att just det innehållet ska prioriteras utifrån elevernas kunskaper. Frågan berör även hur vi motiverar eleverna till just det innehållet. Den fråga som vi slutligen ska besvara sist är hur vi organiserar lärandet.

Vad är Platsbaserat lärande?

Platsbaserat lärande möjliggör ett samspel mellan känslor, handlingar och tankar och kan växla mellan inomhus- och utomhusmiljö (Szczepanki, 2014). Pedagogiken bygger på att eleven ska lära sig genom förstahandserfarenheter och få en direkt fysisk kontakt med fenomenet istället för att endast lära genom en bok.

Vad menas med multimodal?

Med multimodala texter avses hur andra resurser än tal och skrift används för att skapa betydelse, till exempel bilder och ljud. Avhandlingen rymmer tre delstudier och syftet är att utifrån multimodal teoribildning undersöka och begreppsliggöra elevers meningsskapande i gymnasieskolan.

Vad är Udl?

Var och en som finns på vår skola ska kunna få det hen behöver. Därför arbetar vi med universell design för lärande - UDL. Det betyder att vi försöker tänka på att det vi gör i skolan ska vara utvecklande och tillgängligt för alla.

Vad är de didaktiska frågorna?

De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför. Till vad-frågan hör vad vi ska undervisa om, alltså innehållet i undervisningen och målet med undervisningen. Varför-frågan syftar på resonemang om varför vi ska välja just detta innehåll och hur elever kan motiveras att lära sig det.

Vad är Multimodalitet i förskolan?

Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang. Inte bara med språket utan också med ljud, ljus, rytm, rörelse, färg och form, gör vi våra erfarenheter tillgängliga så att vi kan använda dem.

Vad är multimodala arbetssätt?

Multimodal kan man säga innefattar visuell kommunikation där man använder fler uttryckssätt än text för att kommunicera sitt budskap. Man kan också säga att det handlar om att vidga textspråket, förstärka texten med foton, bilder och ljud. Multimodalitet är ganska vanligt inom skolans värld.

Vad är spontan undervisning?

Undervisning i förskolan ska ske likväl planerat som spontant och innebär att pedagogerna ska fånga upp det som barnet visar intresse för och styra det mot läroplansmålen (Lpfö 2018).