:

Vad klassas som timmer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad klassas som timmer?
 2. Vad är barrmassa?
 3. Vad gör man med timmer?
 4. Hur man timrar?
 5. Vad är en timmerstock?
 6. Vad kostar en timmerstomme?
 7. Vilka trädslag får ingå i barrmassaved?
 8. Hur mycket röta får det vara i grantimmer?
 9. Vilket träd gör man timmerhus av?
 10. Vad är timmerhus gjort av?
 11. Hur gör man träplankor?
 12. Vad kostar det att plocka ner ett timmerhus?
 13. Hur mycket kostar det att bygga en timmerstuga?
 14. Hur grov får timmer vara?

Vad klassas som timmer?

Enligt nationalencyklopedin så är virke en bearbetad träråvara som kan vara avsett för bearbetas vidare. Enligt samma källa så är timmer en stock av rundvirke som är avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning. Sågtimmer brukar mätas som m3 toppmätt medan massaved brukar säljas (och mätas) i m3f ub.

Vad är barrmassa?

Helt kort kan man säga att stockar som har hög kvalitet blir sågtimmer och klenare virke av sämre kvalitet blir massaved. Ja, det heter barrmassa då det kommer från barrträd, lövmassa när massan är gjord av lövträd, och visst kan man kalla det för blandmassa när råvaran kommer från både barr- och lövträd.

Vad gör man med timmer?

Timmer är grova stammar från träd som sågas upp till sågade trävaror.

Hur man timrar?

Vid timring av ett hus är yxan det viktigaste verktyget – både huggyxa och timmerbila (skrädyxa). Andra viktiga verktyg är dragjärnet, med vilket formen av den underliggande stockens översida ritas på stocken, så att en välpassande mossränna kan göras. Lodbräda (senare vattenpass), och riktsnöre behövs också.

Vad är en timmerstock?

En stock eller timmerstock är en avverkad trädstam eller sågtimmer. Sågtimmer avverkas av de flesta träslag, det vanligaste i Skandinavien är gran eller tall. Av lövträden är ek och björk vanligast.

Vad kostar en timmerstomme?

Exempelpriser för paket 1. Väggarnas sammanlagda yta är 109 m2 och golvytan 70 m2. Kostnad för timmerväggarna SEK 366 160:- (I summan ingår mervärdesskatt med 91 540 SEK). Installation SEK 43 750:- (I summan ingår mervärdesskatt med 10 930 SEK), med tillägg för transport, boende för arbetarna och lyftutrustning.

Vilka trädslag får ingå i barrmassaved?

I de olika massavedssortimenten får följande trädslag ingå:

 • Barrmassaved: Alla barrträdslag.
 • Granmassaved: Gran (Picea abies) och sitkagran. ...
 • Bokmassaved: Endast rödbok får ingå. ...
 • Björkmassaved: Endast rensorterad björk.
 • Aspmassaved: Endast rensorterad asp. ...
 • Lövmassaved: Endast björk och max 10% asp får ingå.

Hur mycket röta får det vara i grantimmer?

Rötan får vara genomgående om den inte överstiger 5% i någon av ändytorna. Aptera massaved om det förekommer röta i stammen, såvida du inte är helt säker på att dess utbredning är mindre än 5 %. Eventuellt kan du prova att lumpa enstaka stammar för att bilda dig en uppfattning om det lönar sig att lumpa rötskadad gran.

Vilket träd gör man timmerhus av?

Gran och tall har varit och är fortfarande de vanligaste och viktigaste trädslagen att timra i, men även andra träslag användes där det inte fanns barrträd att tillgå. I södra Sverige har även ek använts i viss utsträckning, och från Norge finns det uppgifter om timrade hus både av asp och al (GodaI1996).

Vad är timmerhus gjort av?

Timmerhus i Sverige byggs allra oftast av stockar från gran eller fura eftersom det finns i hela landet och dess trä är perfekt att timra med. För att ett träd ska vara lämpligt att använda som timmer för ett hus bör det vara över åttio år. När träd blir äldre ökar andelen kärnvirke i stammen.

Hur gör man träplankor?

Till en planka behöver man ett träd som man tar bort grenar och bark på. Sedan körs träden till sågverket. Av trädet vill man göra så många plankor som möjligt. Mycket av arbetet i sågverket görs av maskiner.

Vad kostar det att plocka ner ett timmerhus?

Innan jag och ett par andra som jag avlönade fixade flytten såg jag på internet att det kostar minst 500 000 kronor att flytta ett hus. Nu kostade nedmontering och flytt i stället runt 100 000 kronor.

Hur mycket kostar det att bygga en timmerstuga?

Kostnad för timmerväggarna SEK 366 160:- (I summan ingår mervärdesskatt med 91 540 SEK). Installation SEK 43 750:- (I summan ingår mervärdesskatt med 10 930 SEK), med tillägg för transport, boende för arbetarna och lyftutrustning.

Hur grov får timmer vara?

- Ta inte med övergrovt virke, max 70 cm! - Se upp för föroreningar och främmande material - ta inte med brovirke. En film från Biometria som beskriver hur man klassar massaved i de nya sortimenten Prima och Sekunda som gäller sedan 2019.