:

Är radon radioaktivt?

Innehållsförteckning:

 1. Är radon radioaktivt?
 2. Vad är Husgas?
 3. Hur radioaktivt är radium?
 4. Hur påverkar radium kroppen?
 5. Kan man bo i ett hus med radon?
 6. Vilken strålning avger radon?
 7. Hur mycket kan man sänka radonhalten?
 8. Hur länge håller en radonsug?
 9. Hur många Elektronskal och Valenselektroner har radium?
 10. Hur länge har man känt till radioaktiviteten?
 11. Vad används radium till idag?
 12. Hur farligt är det att bo i Radonhus?
 13. Hur farligt är det att bo i ett radonhus?
 14. Hur kan man minska radonhalten inomhus?
 15. Vad är gränsvärdet för radon?
 16. Hur kan man mäta radon under lång tid?
 17. Vad innebär exponering för radon för lungcancer?

Är radon radioaktivt?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Vad är Husgas?

Radon-222, som har en halveringstid på 3,8 dagar, är en gas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning, främst i form av alfapartiklar. Radons sönderfallsprodukter kallas för radondöttrar.

Hur radioaktivt är radium?

Radium sönderfaller genom alfastrålning till radon. Eftersom fler snabba sönderfall följer, uppstår även beta- och gammastrålning. Världsproduktionen av radium är idag relativt liten, cirka 30 gram per år.

Hur påverkar radium kroppen?

Det var den första belagda biologiska effekten av radioaktiv strålning. Snart fann man att strålbehandlingar var ett effektivt sätt att behandla vissa hudsjukdomar och tumörer. Redan åren efter sekelskiftet cirkulerade rapporter om cancerfall som botats med radium.

Kan man bo i ett hus med radon?

Om du bor i villa är det ditt eget ansvar att kontrollera om huset har för höga radonvärden. Kommunen kan i vissa fall begära att du ska kontrollera radonhalten i ditt hus eftersom de har tillsynsansvar för människors hälsa i byggnader, enligt miljöbalken.

Vilken strålning avger radon?

Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer. Risken att drabbas av lungcancer ökar linjärt med halten, det vill säga ju högre radonhalt desto högre risk att utveckla lungcancer.

Hur mycket kan man sänka radonhalten?

För att kunna välja den bästa åtgärden, tekniskt och ekonomiskt, måste man ta reda på varifrån och hur radonet kommer in i rumsluften. Det är viktigt att se till att valda åtgärder sänker radonhalten till riktvärdet 200 Bq/m3 eller lägre.

Hur länge håller en radonsug?

Radonsug kallas även en fläktanordning i en torpargrund. Radonsugen har en låg driftskostnad, och är relativt billig att installera. Dessutom håller den under många år, och är enkel att reparera eller byta ut om/när den slutar fungera.

Hur många Elektronskal och Valenselektroner har radium?

Radium är grundämne 88 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för radium vilket betyder att radium har åttioåtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för radium är Ra och grundämnet hör till ämnesklassen alkaliska jordartsmetaller.

Hur länge har man känt till radioaktiviteten?

Henri Becquerel () upptäckte år 1896 radioaktivitet, som fenomenet nu kallas. Läs mer om Henri Becquerel och hans viktiga upptäckt genom att klicka på bilden av honom till höger.

Vad används radium till idag?

Radium används till självlysande färger, som neutronkälla och till strålbehandling av cancer. Radium förekommer i alla uranmineral och kan utvinnas ur dessa. Stora uranförekomster finns i Kanada, Australien och USA.

Hur farligt är det att bo i Radonhus?

Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga radonhalter. Särskilt stor är risken om man röker. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer.

Hur farligt är det att bo i ett radonhus?

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen.

Hur kan man minska radonhalten inomhus?

 • Det finns tre olika sätt att minska radonhalten inomhus, genom att avlägsna radonkällan, utestänga radonet, eller späda ut det radon som nått inomhusluften med ventilation. Kommer radonet från byggnadsmaterialet, sänks radonhalten enklast genom ventilation.

Vad är gränsvärdet för radon?

 • Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnation eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR. Under "Relaterad information" finns en länk till vår författningssamling. Där du kan söka information om radon.

Hur kan man mäta radon under lång tid?

 • Den vanligaste metoden att mäta radon under lång tid är med spårfilmsdosor. Radoninstrument kan också användas för att snabbt hitta vart radongasen kommer in genom så kallad sniffning. Man kan också studera radonhaltens dygnsvariation genom att lagra mätvärden med bestämda tidsintervall.

Vad innebär exponering för radon för lungcancer?

 • Det finns i dag inga andra kända hälsorisker med radon än en ökad risk att få lungcancer. Att exponering för radon innebär en förhöjd risk att drabbas av lungcancer är dock väl belagt i flera stora forskningsstudier. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är radon vårt största strålningsproblem.