:

Hur lång tid tar en Adhdutredning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar en Adhdutredning?
  2. Hur får man ADD?
  3. Hur går en Könsutredning till?
  4. Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning?
  5. Kan man utveckla add?
  6. Vad gör man på en Beroendemottagning?

Hur lång tid tar en Adhdutredning?

I 5:an: (utredning) drag av autism och adhd. I 8:an: (utredning) autism 1 och adhd. Så från första utredningen så ungefär 3 år.

Hur får man ADD?

Orsaken till add och andra former av adhd är inte helt kartlagd, men de delar av hjärnan som styr kontroll av exempelvis uppmärksamhet och impulser är påverkad. Det är vanligare med add hos flickor än hos pojkar.

Hur går en Könsutredning till?

Basutredningen består till största delen av självskattningar och intervjuer. Den innehåller också en kartläggning av dina alkohol- och drogvanor. Självskattning innebär att du får värdera (skatta) dina besvär genom att svara på frågor med hjälp av så kallade skattningsskalor.

Hur lång tid tar en neuropsykiatrisk utredning?

– Det är väldigt olika, men ofta tar det några veckor. Vad gör man när man fått sin diagnos? – Då kan personen söka det stöd och den behandling hen själv vill ha. Vissa är nöjda när de fått sin diagnos och kan ta reda på information själv, andra behöver medicin och är nöjda efter det.

Kan man utveckla add?

Många personer med adhd/add får sina svårigheter diagnostiserade först i vuxen ålder och kan under lång tid ha haft kontakt med vården eller andra myndigheter, utan att ha fått adekvat behandling. Enligt aktuell forskning kvarstår vissa symtom på adhd/add hos de allra flesta som diagnostiserats i barndomen.

Vad gör man på en Beroendemottagning?

Du och din behandlare arbetar tillsammans för att hitta nya strategier för dig att hantera stress genom annat än alkohol eller droger. När du bryter ditt beroende får du hjälp att lindra abstinensen genom icke beroendeframkallande läkemedel. Du får även stöd genom individuella samtal och så kallad återfallsprevention.