:

Vad handlar artikel 15 i de mänskliga rättigheterna om?

Innehållsförteckning:

  1. Vad handlar artikel 15 i de mänskliga rättigheterna om?
  2. Vad betyder Artikel 1?
  3. Vad innebär artikel 14 mänskliga rättigheter?
  4. Hur många artiklar består FN:s konvention om mänskliga rättigheter av?
  5. Vad är den viktigaste uppgiften för FN:s generalförsamling?

Vad handlar artikel 15 i de mänskliga rättigheterna om?

Artikel 15 1. Ingen får fällas till ansvar för någon handling eller underlåtenhet som vid den tid då den begicks inte utgjorde ett brott enligt inhemsk eller internationell rätt. Högre straff får inte heller ådömas än det som var tillämpligt vid den tid då brottet begicks.

Vad betyder Artikel 1?

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Det betyder att ingen får äga en annan människa och att alla har samma rättigheter.

Vad innebär artikel 14 mänskliga rättigheter?

Artikel 14. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. 2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke- politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

Hur många artiklar består FN:s konvention om mänskliga rättigheter av?

Den allmänna förklaringen består av 30 artiklar som gemensamt uttrycker de grundläggande och universella fri- och rättigheterna. Artiklarna behandlar både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr.

Vad är den viktigaste uppgiften för FN:s generalförsamling?

Enligt FN-stadgan kan eller ska generalförsamlingen: Verka för att upprätthålla internationell fred och säkerhet samt agera för nedrustning. Diskutera frågor kring fred och säkerhet och föreslå lösningar på konflikter i de fall frågan inte behandlas i säkerhetsrådet.