:

Kan man jobba när man är 15 är?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man jobba när man är 15 är?
 2. Är det lagligt att jobba ensam på natten?
 3. Får man stå i kassan under 18?
 4. Kan en 14 åring jobba på ICA?
 5. Hur mycket tjänar man på ICA som 15 åring?
 6. Hur länge ska den sammanlagda arbetstiden beräknas?
 7. Hur länge ska arbetstagaren ha sammanhängande ledighet?
 8. Vad är arbetstidslagen med kommentarer?
 9. Hur länge får den ordinarie arbetstiden uppgå?

Kan man jobba när man är 15 är?

Arbetstider för ungdomar Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod.

Är det lagligt att jobba ensam på natten?

SVAR: Nej, det finns ingen lag som säger att man måste vara minst två när man jobbar nattetid. Däremot finns regler om ensamarbete. I arbetsgivarens allmänna ansvar enligt arbetsmiljölagen ligger bland annat att arbetsgivaren ska beakta särskild risk för ohälsa och olycksfall.

Får man stå i kassan under 18?

Får man jobba i kassa om man är under 18? Det är inte förbjudet i lag eller föreskrifter. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till personens mognad när man bedömer riskerna. Handledare ska finnas som stöd.

Kan en 14 åring jobba på ICA?

Lagar & regler – 14 år Din arbetsplats måste vara riskfri och det får inte förekomma konflikter eller våld. Du får inte ta hand om försäljning av varor som det finns åldersgräns på till exempel tobak och alkohol. Är du 14 år får du inte jobba när du vill och inte heller hur mycket du vill.

Hur mycket tjänar man på ICA som 15 åring?

16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Hur länge ska den sammanlagda arbetstiden beräknas?

 • Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.

Hur länge ska arbetstagaren ha sammanhängande ledighet?

 • Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

Vad är arbetstidslagen med kommentarer?

 • Arbetstidslagen med kommentarer (H26), bok. I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid.

Hur länge får den ordinarie arbetstiden uppgå?

 • Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. 6 §