:

Vad är Egenskapsbestämmelser?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Egenskapsbestämmelser?
  2. Vad är ett e område?
  3. Vad betyder Hi detaljplan?
  4. Vad menas med Användningsgräns?
  5. Vad kan vi inte reglera med en detaljplan?

Vad är Egenskapsbestämmelser?

Egenskapsbestämmelser är de bestämmelser som kan användas för att göra marken lämplig för den användning som planeras.

Vad är ett e område?

E-område markerat med blått på kartan anger plats för tekniska anläggningar som t. ex. elnätsstation. På plankartan redovisas gränsen mellan olika typer av kvartersmark och allmän platsmark med linjen användningsgräns.

Vad betyder Hi detaljplan?

Detaljplanen ska redovisa hur mark- och vattenområden inom planområdet får användas. Kommunen ska också bestämma och ange gränserna för vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Utöver allt som en detaljplan ska innehålla finns i lagen bestämmelser om vad detaljplanen dessutom får reglera.

Vad menas med Användningsgräns?

Användningsgränser avgränsar områden med olika användningar. Allmänt råd Egenskapsgräns bör anges med linjen: Egenskapsgränser avgränsar områden med egenskapsbestämmelser.

Vad kan vi inte reglera med en detaljplan?

Reglera inte upplåtelseform och ägande Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha. Det går inte heller att styra vem som får eller inte får köpa eller äga en fastighet i detaljplan.