:

Vad är en GYL?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en GYL?
  2. Vad heter alla sjöar i Sverige?
  3. Vad är en Humös sjö?
  4. Vad är det för skillnad på sjö och tjärn?
  5. Vad är det för skillnad på träsk och sjö?
  6. Vad heter Vänerns två sjöar?

Vad är en GYL?

GYL är en förkortning för Grundförhållanden, Ytstruktur och Lutning. Ange förekomsten av hinder i olika storleksklasser i ditt bestånd så får du fram ytstrukturklass. Uppgifterna är hämtade från Terrängtypsschema för skogsarbete (Staffan Berg, 1995).

Vad heter alla sjöar i Sverige?

Landets största sjöar

Areal (km2)Ungefärlig volym (miljoner m3)
Vättern1 88673 500
Mälaren1 07314 300
Hjälmaren4643 000
Storsjön4588 000

Vad är en Humös sjö?

En humös sjö är normalt näringsfattig, och innehåller mycket humusämnen som gör vattnet brunfärgat. Humösa sjöar är vanliga i barrskog och myrmark. För att höja pH och alkalinitet i försurade och försurningshotade sjöar tillsätts kalk.

Vad är det för skillnad på sjö och tjärn?

En tjärn är normalt resten efter den sjö som vuxit igen när våtmarken bildades. Tjärnen har en fast tydlig strandlinje, även om de sista meterna ibland kan utgöras av gungfly. Gölens stränder är otydligare och strandlinjen kan beskrivas som att marken blir allt sankare för att till slut övergå helt i vatten.

Vad är det för skillnad på träsk och sjö?

Andra benämningar för träsk kan vara myrar, kärr, mossar, med mera. I de norra delarna av Sverige, på Gotland och i Finland kan ordet också avse detsamma som sjö vilket syns i namnet på ett flertal sjöar, såsom Torne träsk och Tingstäde träsk.

Vad heter Vänerns två sjöar?

Sjön har två olika delar som delas av ett sund. Den östra delen kallas för Värmlandssjön och den västra för Dalbosjön. Vänern formades efter den senaste istiden som var för omkring 10 000 år sedan. Landhöjningar gjorde att sjöar som Vänern isolerades från havet.