:

Vad innebär Startkodon och Stoppkodon?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär Startkodon och Stoppkodon?
 2. Hur många Kodoner är det som specificerar aminosyror hos Eukaryoter?
 3. Vad kodar en triplett kvävebaser för?
 4. Hur hanterar cellen det faktum att mRNA innehåller 64 kodon och 47 tRNA som ska koda för 21 aminosyror?
 5. Vad är transkription DNA?
 6. Vad är Elongering?
 7. I vilka molekyler hos organismer finns nukleotider?
 8. Vilka kvävebaser finns i en DNA molekyl?
 9. Vad sker i transkriptionen?
 10. Vad är syftet med transkriptionen?
 11. Vad klipper bort Introner?
 12. Varför sker transkription?
 13. Vilka är de 3 beståndsdelarna i nukleotider?
 14. Vad består en kvävebas av?

Vad innebär Startkodon och Stoppkodon?

Startkodonet är all d AUG vilket kodar för aminosyran ”me onin”. Alla proteiner börjar alltså med denna aminosyra (men när proteinerna modifieras i e senare steg så kan denna aminosyra klippas bort!). Stoppkodon: E stoppkodon består av tre kvävebaser som ingen tRNA-‐molekyl kan binda ll.

Hur många Kodoner är det som specificerar aminosyror hos Eukaryoter?

I en sekvens av nukleotider motsvarar en viss följd av tre baser en viss aminosyra. En sådan följd av tre baser kallas för ett kodon. Det finns alltså 43=64 stycken olika sådana kodon som vart och ett motsvarar en specifik aminosyra.

Vad kodar en triplett kvävebaser för?

Ordningen på kvävebaser bestämmer i vilken ordning aminosyrorna i proteinet kommer. Den regel som bestämmer hur informationen i en gen ska användas när en cell ska bilda ett protein. Kvävebaser sätts ihop 3 och 3 och kodar för olika aminosyror.

Hur hanterar cellen det faktum att mRNA innehåller 64 kodon och 47 tRNA som ska koda för 21 aminosyror?

Ett kodon är tre på varandra följande kvävebaser på nukleotider i mRNA-molekylen (eller DNA). Ett kodon kodar för en aminosyra. Det finns 4 nukleotider i DNA/mRNA, vilket gör att 444 = 64 olika tripletter kan bildas. Då det finns 20/21 aminosyror kommer flera tripletter koda för samma aminosyra.

Vad är transkription DNA?

För att producera nödvändiga proteiner måste celler avläsa den genetiska information som finns lagrad i cellens genetiska material (DNA) i cell-kärnan. Detta sker i en process som kallas transkription och resulterar i en kopia av genen som kallas "messenger-ribonukleinsyra" (mRNA).

Vad är Elongering?

Svar:I biologiska processer, typ DNA-replikation (DNA→DNA) eller transkription (DNA→RNA) eller translation (RNA→protein) brukar man använda terminering när man avser själva avslutandet av processen, dvs. då polymerisationsreaktionen avbryts. Den stegvisa påbyggnaden av molekylen kallas elongering.

I vilka molekyler hos organismer finns nukleotider?

Byggstenarna i nukleinsyrorna DNA och RNA. Består av en kvävebas, en sockermolekyl och en eller flera fosfatgrupper.

Vilka kvävebaser finns i en DNA molekyl?

DNA

 • A = Adenin.
 • T = Tymin.
 • C = Cytosin.
 • G = Guanin.

Vad sker i transkriptionen?

För att producera nödvändiga proteiner måste celler avläsa den genetiska information som finns lagrad i cellens genetiska material (DNA) i cell-kärnan. Detta sker i en process som kallas transkription och resulterar i en kopia av genen som kallas "messenger-ribonukleinsyra" (mRNA).

Vad är syftet med transkriptionen?

Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA. Vid transkriptionen byggs mRNA (budbärar-RNA) upp med DNA som mall. Det enzym som står för översättningen från DNA till mRNA heter RNA-polymeras II.

Vad klipper bort Introner?

Exonerna skiljs åt av introner som är icke-kodande bitar av DNA. Under splitsningen klipps intronerna bort och exonerna sätts samman till en sammanhängande enhet, ett så kallat transkript. Splitsningen för en del gener genererar flera olika transkript där olika kombinationer av exoner ingår.

Varför sker transkription?

För att producera nödvändiga proteiner måste celler avläsa den genetiska information som finns lagrad i cellens genetiska material (DNA) i cell-kärnan. Detta sker i en process som kallas transkription och resulterar i en kopia av genen som kallas "messenger-ribonukleinsyra" (mRNA).

Vilka är de 3 beståndsdelarna i nukleotider?

Byggstenarna i nukleinsyrorna DNA och RNA. Består av en kvävebas, en sockermolekyl och en eller flera fosfatgrupper. Kvävebaserna i DNA är adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin (C).

Vad består en kvävebas av?

Tre kvävebaser är gemensamma för båda nukleinsyrorna: adenin (A), cytosin (C) och guanin (G). För endast RNA finns dessutom kvävbasen uracil (U) och för endast DNA finns tymin (T). DNA består av cytosin, uracil och tymin som utgör pyrimidingruppen som består av en enkelringad struktur av sex stycken kolatomer.