:

Hur går avdunstning till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går avdunstning till?
 2. Är avdunstning Endoterm?
 3. När använder man avdunstning?
 4. I vilken temperatur avdunstar vatten?
 5. Hur lång tid tills vatten avdunstar?
 6. Hur kan en endoterm reaktion vara spontan?
 7. Hur blir vatten till vattenånga?
 8. Hur snabbt dunstar bensin?
 9. Hur avdunstar växter vatten?
 10. Vilken vätska avdunstar lättast?
 11. Hur lång tid tar det för aceton att avdunsta?
 12. Kan alkohol avdunsta?
 13. Vilken vätska avdunstar snabbast?

Hur går avdunstning till?

Vid avdunstning övergår vatten från flytande form till gasform, det vill säga vattenånga. Avdunstningen består dels av direkt avdunstning från mark, våta växtdelar, vatten, snö och is, dels av växternas transpiration.

Är avdunstning Endoterm?

Avdunstning är en endoterm process. Vatten + värme => vattenånga (utan att det är så varmt att det kokar).

När använder man avdunstning?

De molekyler med en energi som motsvarar förångningsenergin avgår till omgivningen som gas. Samtidigt kyls resten ner som en följd av att genomsnittsenergin i den delen sjunker. På så vis fungerar avdunstning som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken.

I vilken temperatur avdunstar vatten?

Normalt kokar vattnet vid 100 °C. Men även vid lägre temperatur svingar sig vattenmolekyler upp ur vattnet och sprider sig i luften. Det heter att vatten avdunstar.

Hur lång tid tills vatten avdunstar?

ca 1 cm/dygn.

Hur kan en endoterm reaktion vara spontan?

Kan spontana reaktioner vara endoterma? När något avdunstar spontant så sjunker även dess temperatur så bara fenomentet när svett på huden avdunstar och kyler av oss är ett exempel på en spontant endoterm reaktion.

Hur blir vatten till vattenånga?

Vattenånga bildas antingen när flytande vatten avdunstar eller när fast is förgasas. Vatten avdunstar lättare ju högre temperaturen är. Motsatt övergår vattenånga till vätska igen lättare vid lägre temperatur. På jorden är vattenånga en av faserna i vattnets kretslopp i hydrosfären.

Hur snabbt dunstar bensin?

Snabbast avdunstar raffinerade oljeprodukter så som bensin (inom några timmar), medan tjocka oljor avdunstar väldigt långsamt, om alls (ITOPF 2002). Tyngre oljor så som eldningsolja har en försumbar avdunstning, detta betyder att det tar över två dagar för den att ens börja avdunsta (IVL 2004 g).

Hur avdunstar växter vatten?

Avdunstning sker från växter genom klyvöppningarna vars öppningsgrad reglerar växternas behov av koldioxid för fotosyntes och av vatten för avkylning (transpiration) och för att hålla bladen uppspända. Den hämning av avdunstningen som växten åstadkommer genom reglering av klyvöppningarna kallas klyvöppningsmotstånd.

Vilken vätska avdunstar lättast?

Metanol och etanol De intermolekylära bindningarna i såväl metanol som etanol är vätebindningar. Eftersom metanol har lägst molmassa av de två kommer den att avdunsta lättast.

Hur lång tid tar det för aceton att avdunsta?

Att aceton är lättflyktigt innebär att det avdunstar snabbt, och i atmosfären bryts det av solljuset ner till främst etan och metan. När polystyren kommer i kontakt med aceton börjar bindningar brytas mellan polystyrenmolekylerna.

Kan alkohol avdunsta?

Ur en oöppnad flaska sprit, där korken/kapsylen inte är skadad, dunstar inte speciellt mycket av innehållet med åren. Inte heller ur en öppnad flaska kan några stora mängder försvinna på det sättet.

Vilken vätska avdunstar snabbast?

Skillnaden är hur starka bindningarna är mellan molekylerna i vätskefasen. Till exempel är bindningarna mellan etanolmolekyler svagare än bindningarna mellan vattenmolekyler. Det innebär att etanol avdunstar snabbare vid samma temperatur.