:

Hur använder man Cosinussatsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur använder man Cosinussatsen?
  2. Hur fungerar cos?
  3. Vad betyder rätvinklig triangel?
  4. Hur räkna ut vinkeln i en triangel?
  5. Hur använder man cos på miniräknare?
  6. Hur räknar man ut vinkel i en cirkel?
  7. Vad kallas sidorna på en triangel?
  8. Hur räknar man ut sidorna på en rätvinklig triangel?
  9. Är motstående sidor i en triangel?

Hur använder man Cosinussatsen?

Cosinussatsen används om du vet alla sidors längd och vill ta reda på en vinkel, alternativt om du vet en vinkel och två sidors läng och vill ta reda på den sista sidans längd. Areasatsen används om du vill beräkna arean och vet två sidors längs samt den mellanliggande vinkeln.

Hur fungerar cos?

Sinus, cosinus och tangens är trigonometriska funktioner som anger olika kvoter mellan längderna på sidorna i en rätvinklig triangel. För varje vinkel v finns alltså ett specifikt värde på sinus, cosinus och tangens.

Vad betyder rätvinklig triangel?

Trianglar har tre hörn. Om vinkeln i ett av dessa hörn är en rät vinkel, dvs. 90∘, kallas triangeln för rätvinklig. Sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för triangelns kateter och den tredje sidan kallas hypotenusa.

Hur räkna ut vinkeln i en triangel?

Trianglars vinkelsumma (180°) Att vinkelsumman alltid ska vara lika med 180° kan vi använda oss av om vi till exempel vet hur stora två av triangelns vinklar är - då kan vi beräkna hur stor den tredje vinkeln måste vara. Den okända tredje vinkeln kan vi beräkna genom att från 180° subtrahera de båda kända vinklarna.

Hur använder man cos på miniräknare?

Hur fungerar sin, cos, tan, arcsin, arccos och arctan din miniräknare?...4 . 5 T r i g o n o m e t r i.

sin 30° = 0,5120/240 = 0,5
cos 30° ≈ 0,87208/240 ≈ 0,87
tan 30° ≈ 0,58120/208 ≈ 0,58

Hur räknar man ut vinkel i en cirkel?

Ett annat sätt att mäta vinklar är att använda längden av vinkelns cirkelbåge i förhållande till radien som mått på vinkeln. Detta vinkelmått kallas för radian. Ett varv är alltså 2 radianer eftersom cirkelns omkrets är 2 r, där r är cirkelns radie.

Vad kallas sidorna på en triangel?

De båda sidor som möts i den räta vinkeln kallar vi. Den återstående sidan kallar vi hypotenusa. I bilden här nedanför är därför sidan c den rätvinkliga triangelns hypotenusa, och sidorna a och b är triangelns kateter. där a och b är längderna på kateterna, och c är längden på hypotenusan.

Hur räknar man ut sidorna på en rätvinklig triangel?

där a och b är längderna kateterna, och c är längden hypotenusan. Det vill säga, summan av kateternas kvadrater är lika med hypotenusan i kvadrat. När vi använder Pythagoras sats är det jätteviktigt att vi inte blandar ihop vilken sida som är hypotenusan och vilka sidor som är kateter.

Är motstående sidor i en triangel?

Triangeln betecknas Δ ABC, (som utläses "triangeln A B C") om hörnen kallas A, B och C. Sidan, som står mot vinkeln α (hörnet A) betecknas vanligen med a, och kallas motstående sida till vinkeln α (hörnet A); sidorna b och c sägs omge vinkeln α. Vinkeln α och sidorna b och c kallas även närliggande.