:

Vad är det för skillnad på ett genom och ett Epigenom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det för skillnad på ett genom och ett Epigenom?
  2. Vad som avses med Exoner och Introner?
  3. Vad menas med en allel?
  4. Hur aktiveras en gen?
  5. Vad har Nukleol för funktion?
  6. Vad sker vid en translation?
  7. Vad är translation och beskriv hur denna process går till?

Vad är det för skillnad på ett genom och ett Epigenom?

Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA,tRNA). Epigenetiska förändringar sker främst genom kemisk modifiering av DNA (DNA-metylering) och histoner, de proteiner kring vilka den spiralformade DNA-strängen lindar upp sig.

Vad som avses med Exoner och Introner?

En gen består av en till hundratals exoner som utgör den funktionella koden för hur olika protein (eller RNA) ska tillverkas. Exonerna skiljs åt av introner som är icke-kodande bitar av DNA. Under splitsningen klipps intronerna bort och exonerna sätts samman till en sammanhängande enhet, ett så kallat transkript.

Vad menas med en allel?

Allel: Är ett annat ord för genvariant, där varje individ kan ha två varianter inom ett kromosompar. När det gäller blodgrupper hos människor finns tre alleler; A, B och 0.

Hur aktiveras en gen?

Nu har forskare från USA använt sig av tekniken TALEN med lyckat resultat. TALEN-tekniken fungerar som en målsökande robot som skapar mutationer på en förutbestämd plats i arvsmassan. Genom en riktad mutation kan man till exempel inaktivera en utvald gen.

Vad har Nukleol för funktion?

Nukleolen kan anses vara en "suborganell" eftersom den finns inne i en primär organell, cellkärnan. Nukleolen är sfärisk, membranlös och omges av kromatin. Den har troligen en funktion vid RNA-syntesen och vid bildningen av ribosomer. Ribosomer beskrivs oftast som cellens fabriker.

Vad sker vid en translation?

Under translationen sätter sig ribosomer ”runt” ett mRNA och läser av informationen. Varje triplett av nukleotider (kodon) i mRNA-molekylen översätts med en aminosyra som kopplas på det växande proteinet. Translation kallas också för proteinsyntes.

Vad är translation och beskriv hur denna process går till?

Beskriv hur steg 4 (translation) i proteinsyntesen går till. Sekvensen av kvävebaserna på mRNA översätts till sekvensen av aminosyror i proteinet. mRNA binds in till ribosomen och tRNA transporterar aminosyra till ribosomen, tRNA binder in komplementärt till mRNA (hittar där den passar).