:

Vilken rättskälla är viktigast?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken rättskälla är viktigast?
 2. Vilken lag har företräde?
 3. Vad är inte en rättskälla?
 4. Hur löser man ett juridiskt problem?
 5. Vilka rättskällor är vägledande?
 6. Vilken ställning har doktrinen som rättskälla?
 7. Vilka Lagtolkningsmetoder finns det?
 8. Vad är bokstavstolkning?
 9. Vad är en huvudregel juridik?
 10. Vad ingår i civilrätt?
 11. Vilka är de fyra Rättskällorna?
 12. Vilka rättskällor hänvisar En SFS till?
 13. Vad är en doktrin juridik?
 14. Hur skyddar lagarna idag rättigheter och integritet?

Vilken rättskälla är viktigast?

Rättskällor kan enkelt uttryckt sägas vara de olika källor som leder dig fram till vad som är gällande rätt. Till de viktigaste hör lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis.

Vilken lag har företräde?

EU-lag har företräde Sverige ska anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU:s regler. Ibland händer det att en svensk lag och en EU-lag står emot varandra. Då är det EU-lagen som gäller, vilket kallas för att EU-rätten har företräde.

Vad är inte en rättskälla?

Det är lätt att tro att det som står i en vägledning alltid är den korrekta tolkningen av vad lagen säger men så är det inte. Till skillnad från lagar, domar, förarbeten och föreskrifter så är vägledningarna inga rättskällor.

Hur löser man ett juridiskt problem?

När man löser en juridisk uppgift är det därför viktigt att ha i åtanke vilket perspektiv man har på problemet. Om uppgiftsformuleringen är ”Utred vad som gäller” (eller liknande) får man inta domarens neutrala perspektiv.

Vilka rättskällor är vägledande?

 • Lagar och förordningar.
 • Myndigheters föreskrifter.
 • Förarbeten.
 • Rättspraxis.
 • Internationellt material.
 • Alla rättskällor.

Vilken ställning har doktrinen som rättskälla?

Doktrinen inom juridiken kallas ofta "den juridiska litteraturen" och kan innehålla lagkommentarer, doktorsavhandlingar och tidskriftsuppsatser. Doktrinen har inte samma ställning som rättskälla som förarbeten och prejudikat.

Vilka Lagtolkningsmetoder finns det?

Metoder och begrepp vid lagtolkning

 • Objektiv, subjektiv och teleologisk tolkning.
 • Extensiv och restriktiv tolkning.
 • Analogier och motsatsslut.
 • Reduktionsslut.

Vad är bokstavstolkning?

Subsumtion (Egentlig tolkning eller bokstavstolkning) -- att tolka lagtexten utifrån ordalydelsen. Svårigheten här är att veta hur man ska bestämma ett ords betydelse. Systematisk tolkning -- att tolka lagens mening utifrån dess systematik.

Vad är en huvudregel juridik?

En regel som måste följas, både av domstol och av avtalsparter. Kan även kallas att regeln är tvingande. Om ett brott har begåtts och åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig mot den misstänkte, är åklagaren enligt svensk rätt i princip skyldig att åtala.

Vad ingår i civilrätt?

De regler som gäller privatpersoners och/eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.

Vilka är de fyra Rättskällorna?

Riksdagen beslutar om lagar, regeringen om förordningar och myndigheterna om föreskrifter. Rättsinformationen brukar delas i fyra olika huvudgrupper: förarbeten, författningar, rättspraxis och internationellt material.

Vilka rättskällor hänvisar En SFS till?

SFS: Svensk författningssamling. Alla lagar och förordningar, samt ändringar, står i SFS. Varje dokument i SFS får ett eget nummer (årtal och löpande nummer). SFS-numret blir en del av beteckningen.

Vad är en doktrin juridik?

# Doktrin: Avhandlingar och andra arbeten inom ett visst rättsområde. som skrivs av rättsvetare - vanligen professorer som har specialiserat sig på detta område. Innan en viss fråga har behandlats i domstol har ofta själva frågeställningen behandlats i doktrinen, med en rekommendation om hur den bör avgöras.

Hur skyddar lagarna idag rättigheter och integritet?

Grundläggande rättigheter I stadgan beskriver artikel 8 denna rätt: Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund.