:

Vad kan påverka validiteten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan påverka validiteten?
 2. Hur mäter man validitet?
 3. Vad är ett Bekvämlighetsurval?
 4. Hur bedöma reliabilitet?
 5. Hur säkerställer man validitet?
 6. Kan ett mätinstrument har hög reliabilitet och samtidigt låg validitet?
 7. Vad betyder respondent validitet?
 8. Vad är Begreppsvaliditet?
 9. Vad är en Urvalsram?
 10. Vad är homogenitet reliabilitet?
 11. Hur skriver man om validitet?
 12. Vad är inre och yttre validitet?

Vad kan påverka validiteten?

Man måste kritiskt granska sitt eget arbete och hitta (och om möjligt eliminera) felkällor. Felkällor kan påverka både reliabiliteten och validiteten. Viktigt att tänka på att få ”representativt urval” vid enkäter etc.

Hur mäter man validitet?

Validitet handlar i grunden om mätningars relevans, alltså i hur hög grad ett prov verkligen mäter det man vill mäta. I moderna resonemang tas ibland också hänsyn till mätningens konsekvenser. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen.

Vad är ett Bekvämlighetsurval?

Bekvämlighetsurval (engelska “convenience sampling”) Man väljer subjektivt individer utan annan tanke än att de skall vara så lätta som möjligt att få tag i. Det kan vara arbetskamrater, vänner eller släktingar.

Hur bedöma reliabilitet?

Reliabilitet vid kvantitativ ansats Detta kan kallas inter-rater reliability och kan prövas genom att man låter flera personer mäta och sedan jämföra hur de olika mätningarna stämmer överens.

Hur säkerställer man validitet?

Men validiteten är alltid beroende av kopplingen mellan hypoteser och de resultat man får fram i en undersökning. Vi måste alltså koppla metoden till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi måste fråga oss om mätmetoden är användbar och lämplig för det vi vill mäta, och om vi mäter det vi vill mäta.

Kan ett mätinstrument har hög reliabilitet och samtidigt låg validitet?

Låg reliabilitet medför alltså alltid låg validitet. Följande två regler är bra att komma ihåg: * Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. * Hög validitet förutsätter hög reliabilitet.

Vad betyder respondent validitet?

Reliabilitet och validitet mäter just hur sann och pålitlig en studie är. Det viktigaste du kan göra för att uppnå god reliabilitet och validitet är att ha en genomtänkt frågekonstruktion. Ställer du genomtänkta frågor till dina respondenten så genereras också trovärdigare data.

Vad är Begreppsvaliditet?

Begreppsvaliditet (content validity, face validity, inre validitet, innehållsvaliditet) bestämmer överensstämmelsen mellan den teoretiska och operationella definitionen. Detta kan bara göras genom en bedömning av utredaren själv eller någon expert (content validity) som är väl insatt i det undersökta fenomenet.

Vad är en Urvalsram?

En urvalsram är den ”lista” ur vilken urvalet görs. I bästa fall ska ramen vara helt identisk med målpoulationen. I praktiken är det inte alltid så.

Vad är homogenitet reliabilitet?

En annan sak som påverkar hur hög reliabiliteten blir är graden av samstämmighet mellan testuppgifterna, det vill säga i vilken mån de mäter samma sak. Denna samstämmighet kallas homogenitet. En hög homogenitet är en förutsättning, men ingen garanti, för en hög reliabilitet.

Hur skriver man om validitet?

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. För att enkelt förstå begreppet validitet kan vi jämföra med exempelvis kreditkort eller busskort. De är giltiga i vissa situationer men inte i andra. Man kan använda busskortet på en buss men inte i en taxi.

Vad är inre och yttre validitet?

Intern validitet omfattar således det urval av analysenheter (t. ex. intervjuade personer) som ingår i utredningen, medan extern validitet omfattar vad som utifrån undersökningen kan sägas om populationen.