:

Vad är en Skattningsinstrument?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Skattningsinstrument?
 2. Hur kan man dokumentera smärta?
 3. Hur ofta ska man Smärtskatta?
 4. Vad menas med adekvat smärtlindring?
 5. Vad menas med Skattningsinstrument inom psykiatrin?
 6. Vad har man de olika Skattningsskalorna till som finns inom psykiatrin?
 7. Vad är Intervallsmärta?
 8. Vad innebär VAS skalan?
 9. Vad menas med Smärttrappan?
 10. Varför används Skattningsinstrument?
 11. På vilket sätt använder man skattningsskalor i psykiatrin och vilka olika finns?
 12. Vad är skattningsskala depression?

Vad är en Skattningsinstrument?

Enligt Socialstyrelsen (2012) används skattningsinstrument i vården för att åstadkomma stan- dardiserade bedömningar. Skattningsinstrument består av formulär med fastställda frågor, med Page 8 8 en tillhörande bruksanvisning eller manual, där informationen kan samlas genom självskatt- ning, observation eller dylikt.

Hur kan man dokumentera smärta?

Smärtintensiteten bör även dokumenteras mer överskådligt, till exempel i tabellform eller som graf i journalsystemet. Om funktionen inte finns i journalsystemet ska smärtskattningen dokumenteras på separat smärtskattningsprotokoll. Genombrottssmärta ska dokumenteras både före och efter given tilläggsmedicinering.

Hur ofta ska man Smärtskatta?

Dokumentation av smärtintensitet och biverkningar utgör ett underlag för utvärdering och modifiering av den smärtbehandling som ges. Smärtskattning skall utföras minst var 3:e timme under pågående smärtbehandling samt när barnet visar tecken på smärta. Smärtskatta 10-20 minuter efter intravenöst given analgetika.

Vad menas med adekvat smärtlindring?

Jao och medarbetare (2011) redogör för att adekvat smärtlindring ska minska patientens smärtintensitet med 2 poäng eller mer och till en nivå så patienten upplever mild smärta, det vill säga en poäng under 4 på NRS-skala.

Vad menas med Skattningsinstrument inom psykiatrin?

FÖR ATT KLINISKT kunna identifiera ångest och utvärdera resultatet av olika åtgärder kan skattningsinstrument användas. Ett av kvalitetskriterierna i Svenska palliativregistret vid en patients död är om skattningsinstrument har använts för att uppskatta symtom som exempelvis ångest den sista veckan i livet.

Vad har man de olika Skattningsskalorna till som finns inom psykiatrin?

Inom psykiatrin används ofta inte biomarkörer som blodprov och så vidare, i stället används skattningsskalor som ett verktyg för bedömning och diagnostik. Utifrån hur patienten beskriver sig själv och sina symtom blir en utgångspunkt för läkare eller psykolog.

Vad är Intervallsmärta?

Du behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. Det kan också handla om smärta som kommer tillbaka gång på gång, till exempel migrän. Uttrycket kronisk smärta kan vara missvisande eftersom det kan låta som att det gör ont hela livet, men så behöver det inte vara.

Vad innebär VAS skalan?

Visuell analog skala (VAS) Patienten anger sin smärta antingen med en markör eller ett kryss utmed en exakt 10 cm lång linje, med ändpunkterna "ingen smärta = 0" till "värsta tänkbara smärta =10". Läs av skalan med hjälp en linjal på 10 cm.

Vad menas med Smärttrappan?

Smärttrappan (engelska the Analgesic Ladder) används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig (vid i första hand nociceptiv smärta). Trappan tar nästan bara hänsyn till smärtans styrka, men inte till smärtans mekanism eller mekanismer.

Varför används Skattningsinstrument?

I samband med akut och postoperativ smärta behöver patientens smärtupplevelse skattas ofta. Skattningsinstrumentet ska vara enkelt att förstå och lätt att använda. I första hand skattas smärtans intensitet.

På vilket sätt använder man skattningsskalor i psykiatrin och vilka olika finns?

Varför finns de och vad har de för syfte? Inom psykiatrin används ofta inte biomarkörer som blodprov och så vidare, i stället används skattningsskalor som ett verktyg för bedömning och diagnostik. Utifrån hur patienten beskriver sig själv och sina symtom blir en utgångspunkt för läkare eller psykolog.

Vad är skattningsskala depression?

MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale): MADRS-S är en skattningsskala som är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression. Patienten skattar 9 symtom på depression senaste 2 veckorna. Formuläret har goda psykometriska egenskaper, är utprovat för vuxna och fritt att använda.