:

Vad är förklaringen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är förklaringen?
 2. Vad menas med välgrundad?
 3. Vad menas med till och med?
 4. Vad betyder titrering?
 5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav?
 6. Vad betyder Tillomed?
 7. Hur förkortar man till och med?
 8. Vad är en Fylking?
 9. Vad är att man yrar?
 10. Hur gör man en titrering?
 11. Hur använder man BTB?
 12. Vad är syftet med bedömningen?
 13. Vad är utförligt för betyg?

Vad är förklaringen?

förklaring i ordbok från 1870 Betydelse: Yttrande, hvarigenom man tydligt och klart uttalar sig angående något ifrågasatt förhällande.

Vad menas med välgrundad?

Välutvecklat eller välgrundat betyder att man kan belägga med flera exempel och hänvisa till källor. Nyanserat betyder att man kan göra ett urval av exempel som representerar olika synvinklar eller fakta från olika källor och att man kan tolka eller värdera dem.

Vad menas med till och med?

1. till och med - Fram till och inklusive det angivna. 2. till och med - Uttrycker att något utöver det förväntade gäller.

Vad betyder titrering?

Detta kallas upptitrering vilket innebär att medicindosen ökas gradvis.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav?

När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Vad betyder Tillomed?

Vad är Doxorubicinhydroklorid Tillomed och vad skulle det användas för? Doxorubicinhydroklorid Tillomed togs fram som ett läkemedel för behandling av bröst- och äggstockscancer, multipelt myelom samt aidsrelaterat Kaposis sarkom.

Hur förkortar man till och med?

Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m. Skrivs det som tom är det inte omöjligt att det kan förväxlas med förnamnet Tom eller något som är tomt.

Vad är en Fylking?

Fylking kan avse: Svinfylkingen - en militär benämning på en soldattrupp, se formering. Fylking (fåglar) - ett plogformat fågelsträck.

Vad är att man yrar?

Betydelse: Befinna sig i det tillstånd af sinnesförvirring, som företer sig under vissa kroppsliga sjukdomar. Betydelse: Det slags sinnesförvirring, som ofta påkommer under vissa kroppsliga sjukdomar, i synnerhet febrar.

Hur gör man en titrering?

En typisk titrering skulle kunna gå till så här:

 1. En prov med en bestämd volym (t. ex. 10 ml) av den okända saltsyran placeras i en e-kolv.
 2. En lösning av en stark bas med känd konc. (t. ex. 0.5 M NaOH) placeras i byretten.
 3. Basen tillåts droppa ner. i saltsyralösningen tills all saltsyra. har reagerat.

Hur använder man BTB?

Bromtymolblått, BTB, är ett färgämne som ofta används för att i en vattenlösning indikera surhetsgrad, pH, där man utnyttjar att bromtymolblått byter färg vid neutralt pH. Bromtymolblåtts gul-orangea komplex dominerar vid pH under 7 (surt) och dess blåa vid pH över 7 (basiskt).

Vad är syftet med bedömningen?

Bedömning i formativt syfte handlar om att främja elevens lärande, och beslut och konsekvenser kan lika gärna gälla (om)formandet av elevens möjligheter att lära som (om)formandet av eleven som individ.

Vad är utförligt för betyg?

Kolumnen längst till vänster anger när de olika uttrycken används. Till exempel används uttrycken översiktligt för betyget E, utförligt för betyget C samt utförligt och nyanserat för betyget A när det handlar om att eleven beskriver, redogör, förklarar, diskuterar, resonerar och motiverar.