:

Vad reglerar skyddsbestämmelser?

Innehållsförteckning:

 1. Vad reglerar skyddsbestämmelser?
 2. Vad innebär Rivningsförbud?
 3. Vad är ett 12 6 samråd?
 4. Vad är en naturmiljö?
 5. När en byggnadsnämnd beslutar om en byggsanktionsavgift ska avgiften tillfalla kommunen det följer av en bestämmelse närmare bestämt?
 6. Vem bestämmer om K märkning?
 7. När gäller Plan och bygglagen?
 8. Vad är syftet med Plan och bygglagen?
 9. Vad är ett samråd?
 10. Hur länge gäller ett samråd?
 11. Vad innebär skyddsvärda träd?
 12. När en byggnadsnämnd beslutar om en byggsanktionsavgift ska avgiften tillfalla kommunen?
 13. Hur stor kan en byggsanktionsavgift vara?
 14. Vem beslutar om byggnadsminnen?

Vad reglerar skyddsbestämmelser?

Till skyddsbestämmelser bör hänföras sådana bestämmelser som medför krav på: att visst material ska bibehållas (det vill säga inte enbart utformningen) kostnadskrävande underhåll. utformning som ställer krav på ett mycket speciellt och kostnadskrävande utförande.

Vad innebär Rivningsförbud?

Ett rivningsförbud skyddar endast byggnadens eller byggnadsdelens stomme. 16 § Bestämmelser om rivningsförbud ska tillämpas på allmän plats och kvartersmark för att reglera att befintliga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får rivas.

Vad är ett 12 6 samråd?

Vad är naturmiljö? Samrådsskyldigheten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken gäller verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Begreppet naturmiljön bör tolkas vidsträckt och kan omfatta allt från ett enskilt särskilt skyddsvärt träd till landskapsbilden.

Vad är en naturmiljö?

Begreppet naturmiljön grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. även naturmiljön i tätortsnära områden. de fall kulturmiljöerna också kan sägas utgöra naturmiljöer. verksamhetsområden eller andra liknande anlagda eller exploaterade områden.

När en byggnadsnämnd beslutar om en byggsanktionsavgift ska avgiften tillfalla kommunen det följer av en bestämmelse närmare bestämt?

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut.

Vem bestämmer om K märkning?

K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd både i detaljplaner, områdes-bestämmelser och i beslut från Länsstyrelsen som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha.

När gäller Plan och bygglagen?

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på byggnader, andra anläggningar än byggnader, skyltar och ljusanordningar, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader. Kraven gäller inte bara vid uppförande, flyttning och ändring. Vissa krav gäller även för befintliga byggnader.

Vad är syftet med Plan och bygglagen?

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Vad är ett samråd?

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Hur länge gäller ett samråd?

Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd.

Vad innebär skyddsvärda träd?

Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.

När en byggnadsnämnd beslutar om en byggsanktionsavgift ska avgiften tillfalla kommunen?

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 62 § Byggsanktionsavgiften ska tillfalla kommunen när det är byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgiften och i övrigt tillfalla staten.

Hur stor kan en byggsanktionsavgift vara?

Byggsanktionsavgifter kan maximalt vara 50 prisbasbelopp. Storleken på byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen . Avgiften kan sänkas om avgiften inte står i rimlig proportion till felet.

Vem beslutar om byggnadsminnen?

Regeringen fattar beslut om nya statliga byggnadsminnen efter förslag från Riksantikvarieämbetet. Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. 3. antikvarisk undersökning och medverkan.