:

Vilket nummer på klassen har frätande ämnen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket nummer på klassen har frätande ämnen?
 2. Får du ha extra bränsle i en reservdunk med dig i ditt fordon?
 3. Vad är farlig verksamhet?
 4. Vem utövar tillsyn när det gäller Skyddsplaner ADR?
 5. Vilken myndighet ansvarar för att utöva tillsyn av vägtransport av farligt gods?
 6. Vilken klass hör ämnen som är oxiderande?
 7. Får man ha reservdunk i bilen?
 8. Hur mycket diesel får man transportera som privatperson?
 9. Vilken myndighet utövar tillsyn över ADR?
 10. Vad är farligt gods med hög riskpotential?
 11. Vem är tillsynsmyndighet för transport av farligt gods?
 12. Vem har ansvar vid transport av farligt gods?
 13. Vilken klass omfattar brandfarliga fasta ämnen?

Vilket nummer på klassen har frätande ämnen?

Klass 8: Frätande ämnen.

Får du ha extra bränsle i en reservdunk med dig i ditt fordon?

För transport på väg får den totala mängden som transporteras inte överstiga 240 liter. Dessutom får ytterligare 60 liter bränsle medföras på fordonet vid en transport på väg under förutsättning att det är till för driften av fordonet (”reservdunkar”).

Vad är farlig verksamhet?

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Vem utövar tillsyn när det gäller Skyddsplaner ADR?

Ansvarig för skyddsplanen bör vara verksamhetsledningen eller motsvarande. Företagets säkerhetsrådgivare ska säker- ställa att det finns en plan som är uppdaterad och denne bör se till att den kontinuerligt granskas och godkänns av ledningen3.

Vilken myndighet ansvarar för att utöva tillsyn av vägtransport av farligt gods?

Tillsyn av transporter av farligt gods - Transportstyrelsen.

Vilken klass hör ämnen som är oxiderande?

Klass 5 – Oxiderande ämnen; Organiska peroxider.

Får man ha reservdunk i bilen?

60 liter gäller ett fordon med motor. Vidare skall en reservdunk vara godkänd för ändamålet, dvs ha märkningen UN och en del siffror/bokstäver efteråt. Att ta valiga saftflaskor är inte tillåtet. Det finns inga begränsningar om storleken på varje dunk utan det är endast 60 liter totalt som får fraktas.

Hur mycket diesel får man transportera som privatperson?

När det farliga godset utgörs är av brandfarliga vätskor (t. ex. bensin och diesel) som transporteras i återfyllningsbara behållare och fyllda av eller åt privatpersoner, då får mängden per behållare inte överstiga 60 liter. Den totala mängden av brandfarliga vätskor får inte vara över 240 liter på ett fordon.

Vilken myndighet utövar tillsyn över ADR?

Tillsyn av transporter av farligt gods - Transportstyrelsen.

Vad är farligt gods med hög riskpotential?

1.10.3.1.1 ”Som farligt gods med hög riskpotential” definieras i denna föreskrift sådant gods som kan missbrukas vid terrorbrott och då leda till svåra konsekvenser, till exempel förlust av åtskilliga människoliv och storskalig förstörelse eller, särskilt avseende klass 7, storskalig samhällsekonomisk störning.

Vem är tillsynsmyndighet för transport av farligt gods?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är tillståndsmyndighet för transporter av farligt gods på väg och järnväg. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet för sjö- och lufttransporter. Dessa myndigheter ansvarar bland annat för reglerna om transporter av farligt gods.

Vem har ansvar vid transport av farligt gods?

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller annan behörig myndighet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som föreskriver om regler för farligt gods på väg (ADR-S) i Sverige.

Vilken klass omfattar brandfarliga fasta ämnen?

KLASS 4 – BRANDFARLIGA FASTA ÄMNEN; ämnen som kan utsättas för spontan självantändning och som avger brandfarliga gaser vid kontakt med vatten.