:

Vad är PFA?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är PFA?
  2. Vad innebär att ha ett pedagogiskt förhållningssätt?
  3. Vad är pedagogisk kompetens inom vården?
  4. Vad innebär ett pedagogiskt förhållningssätt i det Vardagsrehabiliterande arbetet?
  5. Hur man är när man är pedagogisk?

Vad är PFA?

PFA innebär att du som personal utgår från varje persons färdigheter och svårigheter, för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och svårigheter kompenseras. Syftet med PFA är att skapa en meningsfull tillvaro, utifrån personens egen definition.

Vad innebär att ha ett pedagogiskt förhållningssätt?

Utgångspunkten är att ett pedagogiskt förhållningssätt är något som skapas i mötet mellan pedagog och barn i en social och pedagogisk praktik. Denna praktik ses som ett socialt konstruerat fenomen bestående av meningsskapande relationer.

Vad är pedagogisk kompetens inom vården?

Pedagogisk kunskap Pedagogisk kompetens är viktig i alla möten, framför allt när information ska ges. Det kan gälla att lära en patient med synnedsättning att sköta en stomi likaväl som att instruera någon om hur ett hjälpmedel ska användas.

Vad innebär ett pedagogiskt förhållningssätt i det Vardagsrehabiliterande arbetet?

Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli att man blir mer passiv och därmed tappar de funktioner och färdigheter som man faktiskt har. Denna utbildning ger ökad kunskap om rehabilitering och aktivering i den äldres vardag och om vikten av meningsfullhet, självständighet, motivation, bemötande och delaktighet.

Hur man är när man är pedagogisk?

Enligt de flesta betyder pedagogik förmågan att förmedla något eller en persons förmåga att lära ut någonting till andra människor. Är man bra på att göra det är man en duktig pedagog. Presentationsteknik, retorik och inlärningsteknik är också starkt förknippat med pedagogik.