:

Vad är viktigt att tänka på när man labbar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är viktigt att tänka på när man labbar?
 2. Varför behöver man vidta särskilda säkerhetsåtgärder när man laborerar vilka sorts åtgärder kan man behöva vidta ge exempel?
 3. Finns i labbet?
 4. Hur hanterar man syror?
 5. Vad är en felkälla?
 6. Vilka punkter är viktiga för säker kemi?
 7. Vilka säkerhetsregler gäller under laborationen?
 8. Vilka kemikalier ska riskbedömas?
 9. Hur ska en Labbrapport se ut?
 10. Hur ska man skriva en Labbrapport?
 11. Hur fungerar syror och baser?
 12. Hur skriver man en felkälla?
 13. Vilka upplysningar finner du på ett produktblad säkerhetsdatablad för kemikalier?

Vad är viktigt att tänka på när man labbar?

Skyddsglasögon måste alltid bäras på laboratoriet. Laboratorierock måste också alltid bäras på laboratoriet. Den skall vara av bomull eftersom laboratorierockar i syntetmaterial kan ge mycket allvarliga skador vid en brand. Tvätta rocken ofta!

Varför behöver man vidta särskilda säkerhetsåtgärder när man laborerar vilka sorts åtgärder kan man behöva vidta ge exempel?

När man använder brännaren måste man binda upp håret så att det inte fattar eld. Det kan också vara i vägen när man laborerar. Använd skyddsglasögon. Meddela läraren om du har linser då detta utgör ett riskmoment.

Finns i labbet?

I labbet använder du en balansvåg. Den fungerar precis som en vanlig våg förutom att den ger mer exakta värden, ibland ända ner till ett milligram. Det här är en elektronisk balansvåg. Du kan hitta andra typer av vågar också, som inte drivs av el.

Hur hanterar man syror?

Om du får frätande ämnen på kläderna, ta av dig plagget och spola med stora mängder vatten. Tillsätt tvål i vattnet om det frätande ämnet inte är vattenlösligt. Vid behov, uppsök läkare. Många syror och baser man späder på ett laboratorium har högre densitet än vatten och "sjunker" därför när man blandar dem.

Vad är en felkälla?

Faktorer som orsakar missvisande resultat i en undersökning eller ett experiment kallas felkällor.

Vilka punkter är viktiga för säker kemi?

Stå gärna upp när du laborerar....Allmänt i kemisalen:

 • Du får inte äta eller dricka i en NO-sal.
 • Inga kemikalier för vidröras (använd sked) med händerna om du inte vet att de är ofarliga. ...
 • Smaka aldrig på en kemikalie.
 • I salen ska du veta var det finns: brandsläckare, förbandslåda, brandfilt, nöddusch och ögondusch.

Vilka säkerhetsregler gäller under laborationen?

Ytterkläder och väskor får inte vara i närheten av laborationen....Efter laborationen:

 • Städa undan och diska ordentligt. Ställ tillbaka utrustningen där du tog dem. Torka av bänken om det behövs.
 • Häll inte kemikalier i vasken utan att fråga din lärare.
 • Tvätta händerna om det behövs.

Vilka kemikalier ska riskbedömas?

Ämnen som bildas kan t ex vara svetsrök, lödrök, vulkrök, förbränningsgaser, kemiska reaktionsprodukter, olika former av damm och dimma eller rök/ångor från material som upphettas t ex termoplast.

Hur ska en Labbrapport se ut?

Labbrapporter är korta, koncisa och har en hög grad av fackspråk. Man växlar mellan språkliga aktiviteter som att förklara, beskriva, instruera och återge. Det finns också normer, till exempel kring pronomen- och tempusanvändning, som kan vara svåra att förstå.

Hur ska man skriva en Labbrapport?

Generellt innehåller en labbrapport därefter 4 underrubriker: Inledning, Metod, Resultat samt Diskussion.

 1. Inledning. Syftet med laborationen. ...
 2. Metod. Metoden (hur man utförde experimentet) ska beskrivas så tydligt att en läsare ska kunna göra en identisk laboration. ...
 3. Resultat. ...
 4. Diskussion, slutsats.

Hur fungerar syror och baser?

En bas är motsatsen till en syra. Syror är ämnen som frigör vätejoner. Baser gör tvärt om: de kan reagera med vätejoner och binda upp dem. Titta på det här exemplet - en väteatom och en syreatom som sitter ihop - en hydroxidjon.

Hur skriver man en felkälla?

Under ”Felkällor” diskuterar du dina resultat kritiskt, i synnerhet med tanke på eventuella felkällor eller andra begränsningar av laborationen. Är resultatet trovärdigt? Beskriv problem eller begränsningar, och redogör för hur dessa felkällor kan ha påverkat resultatet samt hur de kan undvikas vid ett nytt försök.

Vilka upplysningar finner du på ett produktblad säkerhetsdatablad för kemikalier?

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i Reach

 • Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
 • Farliga egenskaper.
 • Sammansättning/information om beståndsdelar.
 • Åtgärder vid första hjälpen.
 • Brandbekämpningsåtgärder.
 • Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
 • Hantering och lagring.
 • Begränsning av exponeringen/personligt skydd.