:

Når skal man stoppe for buss?

Innehållsförteckning:

 1. Når skal man stoppe for buss?
 2. Når har man ikke vikeplikt for buss?
 3. Har du vikeplikt for buss i rundkjøring?
 4. Hvem har vikeplikt i rundkjøring?
 5. Hva skal man alltid gi fri vei for?
 6. Er det lov å stoppe på bussholdeplass?
 7. Hva menes med gatetun?
 8. Hva er fri veistrekning?
 9. Hvordan sjekke blindsone i rundkjøring?
 10. Hvordan vet man at man har vikeplikt fra høyre?
 11. Hva er riktig om utrykningskjøretøy?
 12. Er det tillatt å stanse foran innkjørsel?
 13. Er det lov å stanse i busslommen på høyre side?
 14. Hva er regnet som et veikryss?
 15. Hva er gatetun og gågate?
 16. What is the Trikke EV?
 17. What is the difference between a bike and A Trikke?
 18. What can you do with A Trikke?
 19. Does the Trikke eV have a gear shifter?

Når skal man stoppe for buss?

Det står i trafikkreglene at «på veg med fartsgrense 60 kilometer i timen eller mindre har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare». Det betyr at bussjåføren har et skjerpet ansvar, uten at dette fritar andre trafikanter for vikeplikten.

Når har man ikke vikeplikt for buss?

Når fartsgrensa er 60 km/t eller lavere, har du vikeplikt for buss ut av busslomme dersom buss gir signal. Når fartsgrensa er 70 km/t eller høyere (finnes jo ikke skilt med 65 km/t) har du ikke vikeplikt for buss, uansett om han gir signal.

Har du vikeplikt for buss i rundkjøring?

Rundkjøringer er imidlertid unntatt fra denne hovedregelen, og trikken har derfor vikeplikt som følge av skiltingen. For buss i rundkjøringer gjelder samme vikepliktregler som for biler.

Hvem har vikeplikt i rundkjøring?

I rundkjøringer har du vikeplikt for trafikk fra begge retninger. Det er viktig å følge trafikkrytmen. Har du vikeplikt, må du tydelig vise dette ved å sette ned farten eller stanse i god tid. Hvem som krysser vikelinjen først, er normalt av betydning.

Hva skal man alltid gi fri vei for?

Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog. Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er særskilt sikret.

Er det lov å stoppe på bussholdeplass?

nærmere planovergang enn 5 meter. på veiutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

Hva menes med gatetun?

Gatetun er et miljøtiltak, der en gate bygges om med sikte på å redusere farten. Ombyggingen kan omfatte planting av trær, montering av lekeapparater og utsettinga v benker. Motorisert ferdsel er tillatt på fotgjengernes premisser, det vil si med fart som maksimalt tilsvarer gangfart.

Hva er fri veistrekning?

Fri vegstrekning: Angir den del av vegnettet som ligger utenfor kryssområdene.

Hvordan sjekke blindsone i rundkjøring?

Når du da kommer til utkjørselen, blinker du til høyre og ut av rundkjøringen. Da blir dette som et feltskifte å regne og det er viktig å sjekke blindsonen i det du svinger ut, sier Rolland. Hun påpeker at du alltid skal blinke deg ut av en rundkjøring for å varsle de andre bilistene.

Hvordan vet man at man har vikeplikt fra høyre?

Vikeplikt

 1. Kjøretøy som møter et vikepliktskilt, har vikeplikt for kjøretøy på kryssende vei(er)
 2. Dersom krysset ikke er skiltregulert, har kjøretøy vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre («høyreregelen»)
 3. På veg med fartsgrense 60 km/t eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn.

Hva er riktig om utrykningskjøretøy?

Et utrykningskjøretøy er et spesialbygd kjøretøy beregnet for bruk hos nødetater, eller andre som er berettiget, for å bedre hurtighet og fremkommelighet i trafikken. Utrykningskjøretøyer er gjerne utstyrt med sirene og varsellys.

Er det tillatt å stanse foran innkjørsel?

Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, og fem meter foran gangfelt eller sykkelkryssing. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde. Det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel.

Er det lov å stanse i busslommen på høyre side?

Kan du parkere i busslommen på høyre side? A) Ja, dersom det også er plass til bussen.

Hva er regnet som et veikryss?

Et veikryss blir i loven definert som et sted hvor vei krysser eller munner ut i annen vei.

Hva er gatetun og gågate?

Gågate, gate forbeholdt gående og hvor kjørende trafikk er forbudt eller sterkt begrenset. Etablering av gågater og gatetun, særlig i bykjerner, forretningsstrøk og lignende er ledd i trafikksikkerhets- og miljøtiltak. På gågate har kjørende (også syklende) vikeplikt for gående.

What is the Trikke EV?

 • The Trikke EV is the most user-friendly, light electric mobility solution on the market. Riding one is easier than walking. And its extremely portable at only 42lbs. Toss a couple into the back of your car for further adventuring, or easily bring them aboard metro trains or boats.

What is the difference between a bike and A Trikke?

 • Trikke maneuverability is at least 50% superior than a bicycle. Riding while standing up is a far more natural position, keeping the spine properly aligned and supporting your legs (think of them as human shock absorbers).

What can you do with A Trikke?

 • Start a Trikke Tours business or add Trikke personal electric vehicles to your fleet! A great alternative to Segway, with advantages! Discover an innovative, personal electric vehicle made for the modern world. A great alternative transportation to city commuters who have spent decades travelling clogged and congested routes by motor car.

Does the Trikke eV have a gear shifter?

 • The Trikke EV has no gear shifter, no derailleur, no sprockets, no chain, no pedal, no seat, and–even better–no greasy parts. So there’s less to maintain and much less could go wrong.