:

Varför får äldre depression?

Innehållsförteckning:

  1. Varför får äldre depression?
  2. Hur kan man förebygga depression hos äldre?
  3. Varför lider många äldre av psykisk ohälsa?
  4. Kan man förebygga depression?
  5. Varför kan det vara svårt att identifiera psykisk ohälsa hos äldre?

Varför får äldre depression?

Flera orsaker till depressiva besvär är vanligare vid hög ålder, ex. v. sorg, förlust, ensamhet, somatisk sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom (”vascular depression”, neurodegenerativ sjukdom, Mb Parkinson m. fl.), understimulering liksom symtomgivande läkemedel.

Hur kan man förebygga depression hos äldre?

Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre.

Varför lider många äldre av psykisk ohälsa?

Flera faktorer som samvarierar med psykisk ohälsa tycks öka med stigande ålder, till exempel fler fysiska hälsoproblem, försämrad funktionsförmåga, förlust av närstående och försämrat socialt nätverk.

Kan man förebygga depression?

Kan man själv förebygga depression? Man kan försöka minska risken att utveckla depression med egna åtgärder: goda relationer till närstående och socialt stöd, motion i måttlig mängd, tillräcklig sömn, hälsosam kost samt att undvika rökning, storkonsumtion av alkohol och berusningsinriktat drickande.

Varför kan det vara svårt att identifiera psykisk ohälsa hos äldre?

Det kan många gånger vara svårt att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre, eftersom symptomen kan se annorlunda ut och inte sällan misstas för att vara en del av åldrandet. Vården behöver arbeta mer förebyggande arbete och identifiera äldre som har eller riskerar att utveckla psykiska sjukdomar.