:

Hur ska man göra för att AB 04 ska gälla?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ska man göra för att AB 04 ska gälla?
  2. Får beställarens projektledare alltid beställa äta arbeten AB 04 är avtalsvillkor?
  3. Hur lång är garantitiden vid en Småhusentreprenad?
  4. Vem äger rätten till datafiler enligt ABK 09?
  5. Får beställarens projektledare beställa äta arbeten?
  6. Vad är en entreprenadform?
  7. Finns det några regler i de allmänna villkoren om hur entreprenören ska utföra entreprenaden?

Hur ska man göra för att AB 04 ska gälla?

Om man vill använda sig av ett standardavtal i ett avtalsförhållande är det således viktigt att det åberopas på rätt sätt. Exempelvis kan ett åberopande ske genom att man anger att ”som villkor för anbudet gäller AB 04”. Det krävs i regel också att man bilägger en kopia av det åberopade standardavtalet.

Får beställarens projektledare alltid beställa äta arbeten AB 04 är avtalsvillkor?

För att entreprenören, som utför projektet, och beställaren, som begär projektet, inte ska vara oense om hur ändringen eller tillägget ska utföras finns ett krav på skriftlig beställning av ÄTA-arbeten i AB 04. Skriftlighetskravet är en huvudregel och regleras i AB 04 kap.

Hur lång är garantitiden vid en Småhusentreprenad?

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i upp till tio år för en småhusentreprenad om arbetet utförts av entreprenör. Vi går här igenom det du behöver veta om garantier och särskilda bestämmelser.

Vem äger rätten till datafiler enligt ABK 09?

Äganderätt. Äganderätten till originalhandlingarna och de datafiler ur vilka handlingarna framställts tillfaller enligt kap. 7 § 8 i ABK 09 arkitektfirman, om annat inte avtalats. Arkitektfirman har inte heller någon skyldighet att arkivera uppdragsresultatet, såvida inte det avtalats särskilt.

Får beställarens projektledare beställa äta arbeten?

Beställaren slår bakut och anser att detta har beställaren inte beställt och om någon sådan beställning är gjord har denne person inte varit behörig att fatta sådana beslut. Vad gäller, är ÄTA-arbetet beställt? Enligt 3 kap. 1 § AB 04 ska varje part utse ombud för entreprenaden.

Vad är en entreprenadform?

Begreppet entreprenadformer handlar om vilket ansvar en byggentreprenör har avseende funktionen på det som skall byggas. Exempel på entreprenadformer: Utförandeentreprenad. Totalentreprenad.

Finns det några regler i de allmänna villkoren om hur entreprenören ska utföra entreprenaden?

De mest kända standardavtalen finns inom byggbranschen och heter Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Dessa finns i olika anpassningar beroende på vilken entreprenadform som avses.